หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ 5.1             ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพึงกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างคณะเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
            2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
            3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
            4.  มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
            หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสำเร็จของบูรณาการตามเกณฑ์ ข้อ 2 และ ข้อ 3
            5.  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
 1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
 
นิยามศัพท์
            การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกคณะ หรือเป็นการให้บริการที่จัดในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ
            ระบบและกลไก
            ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
            กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดำเนิน
การตามระบบที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมโดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการต่างๆ มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการดำเนินงานทุกโครงการ
5.1.1.1  ขั้นตอนการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม
5.1.1.2  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2556 ฝ่ายบริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม
5.1.1.3  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่
1/2557 วาระที่  เรื่อง แผนการบริการ
วิชาการแก่สังคม
5.1.1.4  แผนการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจำปีการศึกษา 2556
þ
2
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็นการเรียนรู้นอกกรอบให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และเยาวชนผู้สนใจ  โดยปรากฏอยู่ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
- วิชา 5073301 การควบคุมคุณภาพ
  และการประกันคุณภาพอาหาร
- วิชา 5581703 ดิจิตอล
  อิเล็กทรอนิกส์ 1
- วิชา 4512103 โภชนศาสตร์ชุมชน
- วิชา 4121901 การสัมมนาวิทยาการ
  คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
5.1.2.1  สรุปโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิเคราะห์ผลทางสถิติ
5.1.2.2  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
วิชา 5073301 การควบคุมคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพอาหาร  
5.1.2.3  สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
5.1.2.4  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชา 5581703 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1
5.1.2.5  สรุปโครงการสำรวจภาวะโภชนาการและแนวทางแก้ปัญหาในประเทศไทย
5.1.2.6  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชา 4512103 โภชนศาสตร์ชุมชน
5.1.2.7  สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการก้าวสู่มืออาชีพ ครั้งที่ 1
5.1.2.8  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  วิชา
4121901 การสัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
þ
3
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการที่สามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมร่วมกับงานวิจัยสู่ชุมชน
5.1.3.1  เว็บไซต์ของผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด
5.1.3.2  รายงานข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ของ ผศ.ดร.ฐัศแก้ว  ศรีสด
5.1.3.3  ภาพกิจกรรม  รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์  เรื่อง โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตสดลูกจาก
5.1.3.4  สรุปโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครั้งที่ 5
5.1.3.5  สัญญารับทุนวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นและการพัฒนารูปแบบสังคมคาร์บอนต่ำของชุมชน
þ
4
มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อประเมินผลความสำเร็จจากตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของโครงการการ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
5.1.4.1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่
1/2557  วาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานสรุปผลการ
ประเมินโครงการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2556
5.1.4.2  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2556
5.1.4.3  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมประจำปีการศึกษา
2556
þ
5
มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการนำผลการประเมินของโครงการบริการทางวิขาการไปปรับปรุงการ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
5.1.5.1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่
3/2557 วาระที่ 5.11 เรื่อง รายงานสรุปผลการ
ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2556
5.1.5.2  แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ประจำปีการศึกษา 2557
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: