หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา

 

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
องค์ระกอบที่ 2 : การเรียนการสอน
 
 
 
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตามเกณฑ์
þ (บรรลุ)
ý
(ไม่บรรลุ)
สกอ.
สมศ.
คณะ
2.1
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
2.2
2.80
2.62
 
ý
2.62
-
-
2.3
2.00
1.69
 
ý
1.69
-
-
2.4
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
2.5
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
2.6
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
2.7
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
2.8
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
2.8.1 อัตลักษณ์
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
-
-
5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2
 
4.29
-
5.00
1 สมศ.
4.51
3.50
 
ý
-
3.50
-
2 สมศ.
4.50
4.82
þ
 
-
4.82
-
3 สมศ.
-
-
 
 
-
-
-
14 สมศ.
2.51
2.19
 
ý
-
2.19
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดแข็ง
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาทั้งทางวิชาการ วิชาชีพและการวิจัยให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค
วรเร่งให้อาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: