หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ที่  14            การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสำเร็จของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้สถานศึกษาสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์การพิจารณา
            กำหนดค่าน้ำหนักระดับคุณภาพอาจารย์ดังนี้
                           วุฒิการศึกษา
 ตำแหน่งทางวิชาการ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาจารย์
0
2
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1
3
6
รองศาสตราจารย์
3
5
8
ศาสตราจารย์
4
8
10
 
สูตรการคำนวณ
            ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คำนวณดังนี้
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของอาจารย์ประจำ
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน
            ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
            1.  จำนวนและรายชื่ออาจารย์ประจำทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา
            2.  นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ           
หมายเหตุ : การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
            - คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.และกรณีสายวิชาชีพ ให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ กพ.
 
 
ผลการดำเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงและที่ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2556จำแนกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
จำแนกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ (หน่วย : คน)
ผลการดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2556
 
                                  วุฒิการศึกษา       
 
 
ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนทั้งสิ้น 45 คน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
 
 
 
    1.1 อาจารย์   (35.5)
1 (0)
      31.5 (2)
       3 (5)
    1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ( 9)
-
       5 (3)
       4 (6)
    1.3 รองศาสตราจารย์
       -
       -
       -
    1.4 ศาสตราจารย์
       -
       -
       -
2. ผลรวมคุณภาพอาจารย์
117/44.5
3. ดัชนีคุณภาพอาจารย์
2.63
4. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
2.19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน        :        
 
ผลการดำเนินงาน
กำหนดค่าน้ำหนักระดับคุณภาพ ดังนี้
จำนวนอาจารย์ปริญญาตรีทั้งหมด                                      1  คน
อาจารย์ปริญญาตรี                                                       1  คน
 
จำนวนอาจารย์ปริญญาโททั้งหมด                                  36.5 คน
 อาจารย์ปริญญาโท                                                  31.5 คน
 ผศ.ปริญญาโท                                                           5 คน
รศ.ปริญญาโท                                                           -   คน
 
จำนวนอาจารย์ปริญญาเอกทั้งหมด                                  7  คน
อาจารย์ปริญญาเอก                                                   3  คน
ผศ.ปริญญาเอก                                                        4  คน
รศ.ปริญญาเอก                                                        -   คน
สรุปผลรวมถ่วงน้ำหนักของอาจารย์ประจำ                           117
ค่าดัชนีคุณภาพ                                                           2.63
 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักอาจารย์ประจำ 117 คะแนน คิดเป็นค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ117/44.5 = 2.63  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 ได้คะแนน  2.19  คะแนน
 
รายการหลักฐาน
14.1 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.2556-2560) แสดงอัตรากำลังบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน(หน้า 23-24)
14.2 รายชื่ออาจารย์จำแนกตามวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2556
 
 
ผลการประเมินตนเอง
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
2.51
2.19
2.19
 
ý

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: