หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.)

 ตัวบ่งชี้ที่  1             บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.)

ชนิดของตัวบ่งชี้              ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้ทำงาน หรือมีกิจกรรมของตนเองที่มีรายได้ประจำ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
            การนับการมีงานทำ  นับกรณีการทำงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การนับจำนวนผู้มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสำเร็จการศึกษาเท่านั้น
หมายเหตุ :
ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
X  100
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด
สูตรการคำนวณ
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน
            ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
            ข้อมูลจากการสำรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ 70) และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะวิชา กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ำ โดยผลการสำรวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
            1.  จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ
            2.  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
            3.  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ
            4.  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
            5.  จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา
            6.  จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
            7.  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ          
 
ผลการดำเนินงาน
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการดำเนินการวิจัยเพื่อสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ซึ่งมีผลการสำรวจดังนี้
 
 
  
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
ปีการศึกษา 2556
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
คน
538
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
คน
-
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาที่เกณฑ์ทหาร
คน
10
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา
คน
359
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำระหว่างกำลังศึกษา
คน
39
จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำหลังจบการศึกษา
คน
79
จำนวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
คน
3
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ
คน
13
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ตอบคำถามข้อนี้
คน
62
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
คน
538
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ
100
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ
คน
82
จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ
คน
35
จำนวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละ
70.08
 
 
การคำนวณ
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
X 100
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด
 
 
 
            =          
 
การคิดคะแนน =
 
            ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.08 หรือเท่ากับ 3.50คะแนน
 
รายการหลักฐาน
1.1    รายงานการวิจัยการติดตามผลบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ปีการศึกษา 2554–2555
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
4.51
3.50
3.50
 
ý

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: