หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.1 ระดับความสำเร็จในการผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่  2.8.1        ระดับความสำเร็จในการผลิตบัณฑิต
    (ตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)
ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้
            การผลิตบัณฑิตบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดการศึกษา เพราะบัณฑิตจะต้องประกอบไปด้วยคุณภาพทางด้านวิชาการ มีจริยธรรม และคุณธรรม มีจิตสำนึกที่ดี รวมถึงตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทย โดยที่บัณฑิต จะมีความสามารถบูรณาการองค์ความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
 
            1.  มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3.  มีการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.  มีกิจกรรม/โครงการวิชาการที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท้องถิ่น
5.  มีการบูรณาการองค์ความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทยในเนื้อหาวิชา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
 1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต   
2.8.1.1.1  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2552 - 2556
2.8.1.1.2  แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  (พ.ศ. 2556 - 2560)
2.8.1.1.3  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.8.1.1.4  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.8.1.1.5  รายงานสรุปผลการประเมินโครง
การประจำปีงบประมาณ  2556  คณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี
2.8.1.1.6  รายงานประจำปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
þ
2
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการตามแผน บรรลุเป้าหมายตามแผนปฎิบัติการ ร้อยละ 100
2.8.1.2.1  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
þ
3
มีการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.8.1.3.1  สรุปโครงการเสริมทักษะวิชาชีพ           ทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร:การผลิตเครื่อง
ดื่มพาสเจอร์ไรส์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย
2.8.1.3.2  สรุปโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
2.8.1.3.3  สรุปโครงการปลูกฝังคุณธรรม ด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
2.8.1.3.4  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
2464/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
þ
4
มีกิจกรรม/โครงการวิชาการที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกิจกรรม/โครงการวิชาการที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท้องถิ่น
2.8.1.4.1  สรุปโครงการเสริมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร:การผลิตเครื่อง
ดื่มพาสเจอร์ไรส์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย
2.8.1.4.2  สรุปโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
2.8.1.4.3  สรุปโครงการปลูกฝังคุณธรรม ด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
þ
5
มีการบูรณาการองค์ความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทยในเนื้อหาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการบูรณาการองค์ความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทยในเนื้อหาวิชา
2.8.1.5.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ปีการศึกษา 2/2556 วิชา 5073302 กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลโรงงาน
2.8.1.5.2  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ปีการศึกษา 1/2556  วิชา 4061101วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: