หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ 2.8             ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้      ผลผลิต
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงควรมีการวัดระดับความสำเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดให้กับนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
            1.  มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
           2.  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสำเร็จที่ชัดเจน
            4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
            5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
            หมายเหตุ :  1.  การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม หากดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัยต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่ 3 มหาวิทยาลัยขึ้นไป)
                    2.  หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือองค์กรกลางระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในแผนพัฒนานักศึกษา เพื่อกำกับ ดูแล และส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
2.8.1.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 10/2556  เรื่องแต่งตั้งคณะ
กรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
2.8.1.2  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 80/2556  เรื่องแต่งตั้งคณะ
กรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติมและแก้ไข) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
2.8.1.3  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2556 ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2556
2.8.1.4  แผนพัฒนานักศึกษาคณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา2556
2.8.1.5  Curriculum Mapping ของทุกหลักสูตรวิชา
þ
2
มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาตามแผนพัฒนานักศึกษา โดยนำเสนอแผนพัฒนานักศึกษาต่อผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยการทำป้ายประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ
2.8.2.1  สรุปรายงานการประชุม  คณะกรรมการบริหาร   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี 2556  ครั้งที่ 3/2556   วาระที่ 5.4 เรื่อง แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
2.8.2.2  ป้ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี
2.8.2.3  เว็บไซต์คณะhttp://www.scidru.in.th
þ
3
มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสำเร็จที่ชัดเจน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา จำนวน 1  โครงการ  คือ  โครงการคุณธรรม จริยธรรม
สร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทย
ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด โดยโครงการมีการระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสำเร็จ
2.8.3.1  โครงการคุณธรรม จริยธรรม
สร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทยส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด
 
þ
4
มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  ตามตัวบ่งชี้และบรรลุเป้าหมายร้อยละ 100
2.8.4.1  สรุปโครงการคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักษ์  ความเป็นไทย  ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด
 
þ
5
มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยว
กับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยหน่วย
งานหรือองค์กรระดับชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
- นายสายัณห์  ยะโส นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
- น.ส.กรองแก้ว เตชะวณิช นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับการยกย่องชมเชยว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในความเสียสละ มีจิตอาสา มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์โดยได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
28 กรกฎาคม 2555
- นายเสนีย์ ดวงแก้ว นักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับคัด
เลือกเป็นนักศึกษาต้นแบบความดี ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2556
2.8.5.1  สำเนาเกียรติบัตรของ  นายสายัณห์  ยะโส  ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2.8.5.2  วารสารพิกุลจัน  ฉบับที่ 293 เดือนธันวาคม 2556  หน้า 7  เรื่อง  โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
2.8.5.3  หนังสือราชการ ศธ 0555/ว0772 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   เรื่อง  แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบความดี ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: