หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.7             ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมีประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัยควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติม   ด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นำทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนำเสนอผลงาน
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
 
1.  มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสำหรับ   ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกำหนดการศึกษาของหลักสูตร
            2.  มีการนำผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
            3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
            4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
            5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
 4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกำหนดการศึกษาของหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการทำวิจัยเรื่องการติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2554 – 2555 เพื่อศึกษาสถานภาพทั่วไป ภาวะการมีงานทำ รายได้ ความคิดเห็นของบัณฑิต และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต
2.7.1.1  รายงานผลการวิจัย เรื่องการติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2554 – 2555
 
 
þ
2
มีการนำผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษา  และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ  และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการนำผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการ / ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ   เพื่อนำผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2.7.2.1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การวิชาการ ครั้งที่ 3/2557  วาระที่ 5.5  เรื่อง  รายงานการติดตามผลบัณฑิต ปี 2554-2555
2.7.2.2  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3–มคอ.4) ของสาขาวิชา ปีการศึกษา 1/2556 และ 2/2556
2.7.2.3  รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5–มคอ. 6) ปีการศึกษา 1/2556 และ 2/2556
þ
3
มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต เช่น การจัดสื่อการเรียนการสอนด้วยPowerPoint,  e-learning  และเว็บไซต์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมทั้งการจัดคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีงบประมาณเพื่อให้จัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.7.3.1  แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2556
2.7.3.2  แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2557
2.7.3.3  บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ คณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.7.3.4  เอกสารประกอบการสอน PowerPoint
2.7.3.5  ห้องสารนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.7.3.6  เว็บไซต์คณะ http://www.scidru.in.th
2.7.3.7  เว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ https://sites.google.com/site/computerdru
2.7.3.8  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
þ
4
มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.7.4.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2.7.4.2  ป้ายประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี
2.7.4.3  โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการจัดนิทรรศการ (Computer Science & Art) ครั้งที่ 3
2.7.4.4  สรุปรายงานการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาอบรม เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการประยุกต์ใช้” 
2.7.4.5  สรุปโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพกับการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.7.4.6  ภาพเข้าร่วมกิจกรรมอาชีวสร้างอาชีพ
2.7.4.7  สรุปโครงการการนำเสนอผลงาน Dhonburi Science &  Tech Research # 5
2.7.4.8  ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมแข่งขันการตอบ ปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT Quiz BOWL)
2.7.4.9  แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2556
þ
5
มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ เช่น โครงการคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น
2.7.5.1  สรุปโครงการคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด
2.7.5.2  สรุปโครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
2.7.5.3  สรุปโครงการแลกเปลี่ยนประสบ
การณ์วิชาชีพ
2.7.5.4  สรุปโครงการคุณธรรมด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.7.5.5  สรุปผลโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติ : หลักการจัดทำ 5ส. ของนักคอมพิวเตอร์  CS&IT : Cleaning Day  (ครั้งที่ 4)
2.7.5.6  สรุปโครงการเทิดพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ประจำปี 2556
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินงานครบทุกข้อ
5.00
þ
 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: