หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ 2.6             ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน   ที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการ  มีส่วนร่วมจากบุคคล  คณะ มหาวิทยาลัย หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล   การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
 
            1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร
            2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน    การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
            หมายเหตุ :  กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย
            3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน หรือจากการทำวิจัย
            4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
            5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน  การสอน
            หมายเหตุ :  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้น และนำไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
            6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา ต้องไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนน  เต็ม 5
            หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
            7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้    ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2 หรือ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ 4 หรือ
 5 ข้อ
มีการดำเนินการ
 6 ข้อ
มีการดำเนินการ
7 ข้อ
 
นิยามศัพท์
            กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทำงาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
            นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทำโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ
            รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น
            1)  การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
            2)  การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)
            3)  การเรียนรู้แบบสรรค์นิยม (Constructivism)
            4)  การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study)
            5)  การเรียนรู้จากการทำงาน (Work-based Learning)
            6)  การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning)
            7)  การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนมีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาหลักสูตร และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชา และมีการประเมินผลความสำเร็จเพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2.6.1.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 10/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2.6.1.2  มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หน้า 11 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2.6.1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2.6.1.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
2.6.1.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.6.1.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.6.1.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
2.6.1.8  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.6.1.9  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3–มคอ.4) ของสาขาวิชา ปีการศึกษา 1/2556 และ 2/2556
þ
2
ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีราย
ละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดให้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนมีการจัดทำ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2.6.2.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3–มคอ.4) ของสาขาวิชา ปีการศึกษา 1/2556 และ 2/2556
 
þ
3
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน หรือจากการทำวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทำโครงงาน/วิจัยทุกหลักสูตร
2.6.3.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2.6.3.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
2.6.3.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.6.3.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  คหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.6.3.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
2.6.3.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.6.3.7  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3–มคอ.4) ของสาขาวิชา ปีการศึกษา 1/2556  และ 2/2556
þ
4
มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวน  การเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตรของคณะ มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการนำความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา มีการนำนักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการส่งนักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทุกหลักสูตร
2.6.4.1  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 2804/2556  เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี
2.6.4.2  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่2957/2556  เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี
2.6.4.3  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 2951/2556   เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.6.4.4  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 2958/2556  เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
2.6.4.5  หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ
(อ.ชาลี อินทรชัย) ประจำปีการศึกษา 2556
2.6.4.6  หนังสือเชิญวิทยากร (อ.รัตนพล
บุบผาชาติ)  ประจำปีการศึกษา 2556
2.6.4.7  หนังสือเชิญวิทยากรใน  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม
Auto Cad
2.6.4.8  หนังสือราชการ ศธ.0563.04/093
เรื่องขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
2.6.4.9  สรุปผลโครงการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและการจัดนิทรรศการ Computer Science & Art (ครั้งที่ 3)
2.6.4.10  สรุปโครงการศึกษาดูงานด้านวิทยา
การคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารงานทะเบียนกรมการปกครอง
2.6.4.11  หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชา
2.6.4.12  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1767/2556  เรื่อง การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ที่ บริษัทโอลีน
þ
5
มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวน   การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.6.5.1  รายงานผลการวิจัย ระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management Information System (KMIS) (ผศ.ดร.ฐัศแก้ว  ศรีสด และคณะ)
2.6.5.2  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ปีการศึกษา 2/2556 วิชา 4122201 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (ผศ.ดร.ฐัศแก้ว  ศรีสด)
2.6.5.3  งานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน
จ.สมุทรปราการ (อ.ศศิอาภา บุญคงและคณะ)
2.6.5.4  งานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดลูกจาก (อ.ศศิอาภา บุญคง)
2.6.5.5  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ปีการศึกษา 2/2556 วิชา 4514906 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (อ.ศศิอาภา  บุญคง)
2.6.5.6  งานวิจัย เรื่อง การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวกล้องงอก
2.6.5.7  รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)
ปีการศึกษา 2/2556 วิชา 4162201อาหารและโภชนาการ  (อ.ดวงดี   วิเชียรโหตุ)
2.6.5.8  รายละเอียดของรายวิชา ( มคอ.3)
ปีการศึกษา 2/2556 วิชา 4063203 ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.6.5.9  ใบให้คะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.6.5.10  เอกสารการสอบโครงงาน (ใบเซ็นชื่อเข้าสอบ ผลสอบ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
þ
6
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา ต้องไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของรายวิชาทุกภาคการศึกษา
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2556และ2/2556ไม่ต่ำกว่า 3.51
2.6.6.1  แบบประเมินผลการเรียนการสอน online เว็บไซต์ http://it.dru.ac.th/assess
2.6.6.2  ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ  
ปีการศึกษา 2556
2.6.6.3 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5–มคอ. 6) ปีการศึกษา 1/2556 และ 2/2556
þ
7
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัด
การเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชาตามผล  การประเมินรายวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดให้อาจารย์มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกหลักสูตร โดยการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาทุกรายวิชา
2.6.7.1 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5–มคอ. 6) ปีการศึกษา 1/2556 และ 2/2556
2.6.7.2  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 ระเบียบวาระที่
5.18 เรื่อง พิจารณารายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2556 (มคอ.7)
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: