หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

 ตัวบ่งชี้ 2.5            ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้     ปัจจัยนำเข้า
การคิดรอบปี          ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            นอกเหนือจากการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ ออกกำลังกาย บริการอนามัย การจัดจำหน่ายอาหาร เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
            หมายเหตุ :  1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัยด้วย
                                 2. การคิดจำนวน FTES ให้นำจำนวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี
2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย
4.  มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา
5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7.  มีการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพ  ที่   สนองความต้องการของผู้รับบริการ
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
 1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2 หรือ
 3 ข้อ
มีการดำเนินการ 4 หรือ
5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
มีการดำเนินการ
7 ข้อ
 
นิยามศัพท์
            นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จำนวนหน่วยกิจมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
            ระบบทวิภาค        - สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา          
                                      (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
                                    - สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ :
                                      ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ)
            ระบบไตรภาค       - สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา    
                                      (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
                                    - สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
                                      (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)      
    
    ขั้นตอนการคำนวณค่า FTES มีดังนี้
            1)  คำนวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกำหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้
 
นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยมหาวิทยาลัยได้มีการคำนวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ
            นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยมหาวิทยาลัยมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ   
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อ
ให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของคณะ จำนวน  268  เครื่อง   และได้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย จำนวน  504  เครื่อง   และค่า FTES ของคณะปีการศึกษา 2556 เท่ากับ  736.11  คิดเป็น 0.95 FTES ต่อเครื่อง
2.5.1.1  รายงาน FTES ของคณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2556
2.5.1.2  ภาพห้องสารนิเทศ/ห้องสืบค้น/
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
           - ห้องสารนิเทศเพื่อการสืบค้น
        ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
        อาคาร 1 ชั้น 7
           - แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชา
             วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 1 ชั้น 8
           - แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชา
        เทคโนโลยีการอาหาร อาคาร 1  ชั้น 4
- แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชา
        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 1 ชั้น 9
           - แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชาวิทยา
             การคอมพิวเตอร์และสาขาวิชา
             เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 5 ชั้น 3
2.5.1.3  ภาพห้องบริการอินเทอร์เน็ต ของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1.4  ภาพถ่าย
                - ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
        - ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
þ
2
มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียน
รู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ เช่น e-Learning   ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นอกจาก
นี้คณะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับการอบรมการสืบค้นข้อมูล
2.5.2.1  ภาพถ่ายห้องสารนิเทศ/แหล่งค้นคว้า
         - ห้องสารนิเทศเพื่อการสืบค้นทาง 
           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           อาคาร 1 ชั้น 7
         - แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชา
           วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 1 ชั้น 8
         - แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชา
           เทคโนโลยีการอาหาร อาคาร 1 ชั้น 4
         - แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชา
           เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 1 ชั้น 9
         - แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชาวิทยาการ
           คอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยี
           สารสนเทศ  อาคาร 5 ชั้น 3
2.5.2.2  ภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร 2 ชั้น 10
2.5.2.3  หน้าเว็บไซต์เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
          - http://www.scidru.in.th
            (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
            (ผศ. ดร. ฐัศแก้ว  ศรีสด)
           - http://sites.google .com/site/
             Kingzlys  (อ. โอภาส แก้วต่าย)
2.5.2.4  หน้าเว็บไซต์สาขาวิชา
            - http://dit.dru.ac.th/foodscience
            - http://dit.dru.ac.th/home/
            - http://dit.dru.ac.th/homeecon
            - http://dit.dru.ac.th/home/techno
            - https://site.google.com/site/
            - https://site.google.com/site/
2.5.2.5  หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://dit.dru.ac.th/libraryt/home/index.html
2.5.2.6  คู่มือ online การใช้ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://dit.dru.ac.th/libraryst/shared/help.php
þ
3
มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ   อุปกรณ์การศึกษา   และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระบบไร้สาย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาในด้านห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษา เช่น มีเครื่องปรับอากาศ  โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง และวิดีทัศน์และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
2.5.3.1  ภาพห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
                -  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการคหกรรม
                   ศาสตร์ อาคาร   1 ชั้น 4 และชั้น 8  และ
                   อาคาร 5 ชั้น 1
               -  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
                  อาคาร 1 ชั้น 4
               -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                  อาคาร  1 ชั้น 6
               -  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                  อาคาร 1  ชั้น 9
              -  ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 1 ชั้น 3
              -  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคาร 1 ชั้น 5
              -  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคาร 1 ชั้น 6
              -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
                 เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 5 ชั้น 3
2.5.3.2 ภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายและ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
þ
4
มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การบริการอนามัยและการรักษา
พยาบาล  การจัดการหรือจัด
บริการด้านอาหารและสนามกีฬา
คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีมีการ
 ใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก
 ร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น ระบบ
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงาน
 ทะเบียนและประมวลผลการเรียน
 ของนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
 คอมพิวเตอร์ มีห้องพยาบาลห้องอาหาร  โรงอาหาร  ห้องฟิตเนส  ห้องลีลาศ และสถานที่นั่งพักผ่อน
2.5.4.1  เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน  http://reg.dru.ac.th
2.5.4.2  ภาพ
          - ห้องพยาบาล
          - โรงอาหาร อาคาร 1, อาคาร 2
          - ห้องอาหารธนบุรีเลาจท์ อาคาร 3
            มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
          - ห้องฟิตเนส อาคาร 1 ชั้น 15
          - ห้องลีลาศ อาคาร 1 ชั้น 15
          - สถานที่นั่งพักผ่อน
þ
5
มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอด
จนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกับมหาวิทยาลัยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย  การจัดการขยะ   นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องวงจรปิด และพนักงานรักษาความปลอดภัยของอาคารดูแลบริเวณโดยรอบ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.5.5.1  ภาพถ่ายพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยประจำอาคารต่างๆ
2.5.5.2  ภาพถ่ายพนักงานทำความสะอาด
ประจำอาคารต่างๆ
2.5.5.3  ภาพอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ
2.5.5.4  ภาพถ่ายระบบกล้องวงจรปิด
 
þ
6
มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 3.80)
2.5.6.1  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา และศิษย์เก่าต่อการให้บริการของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2556
2.5.6.2  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่เอื้อตาอการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
2.5.6.3  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2557 ระเบียบวาระที่ 5.1
เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และศิษย์เก่าต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
þ
7
มีการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนยีมีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2556 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
2.5.7.1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 2/2557  ระเบียบวาระที่ 5.2 
เรื่อง แผนปรับปรุงการให้บริการตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้
บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2556
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: