หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2556
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด
ศ. 13 ธ.ค. 56
- ส่งรายงานความก้าวหน้ารายงานประเมินตนเอง (SAR14) ระดับสาขาวิชา  รอบ 6 เดือน 
ศ. .20 ธ.ค.56
- ส่งรายงานความก้าวหน้ารายงานประเมินตนเอง (SAR14) ระดับคณะรอบ 6 เดือน
พ. 12 ก.พ. 57
- ส่งรายงานความก้าวหน้ารายงานประเมินตนเอง (SAR14) ระดับสาขาวิชารอบ 9 เดือน
พ. 19 ก.พ.57
- ส่งรายงานความก้าวหน้ารายงานประเมินตนเอง (SAR14) ระดับคณะรอบ 9 เดือน
 จ.10  -  ศ.14 มี.ค.57
- จัดทำโครงการและขออนุมัติ/วิพากษ์ รายงานประเมินตนเอง(SAR14) ระดับสาขาวิชา
จ.17– ศ. 21 มี.ค. 57
- ตรวจประเมินตนเอง (SAR14) ระดับสาขาวิชา
จ. 31มี.ค – ศ.4 เม.ย.57
- ส่งเล่มรายงานประเมินตนเอง (SAR14) ระดับสาขาวิชา ( ฉบับสมบูรณ์) พร้อมแผ่น CD 
ศ.18 เม.ย. 57
- ส่ง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR14) ระดับคณะ
พฤ.24 - ศ.25เม.ย. 57
- วิพากษ์รายงานประเมินตนเอง (SAR14) ระดับคณะ ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
 พ.7 –  ศ.9  พ.ค. 57
- วิพากษ์รายงานประเมินตนเอง (SAR14) ระดับคณะ ครั้งที่ 2 โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พฤ19 - ศ. 20มิ.ย. 57
- ตรวจประเมินตนเอง (SAR14) ระดับคณะ
 
หมายเหตุ   การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับสาขาวิชา ในองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ดังนี้
- องค์ประกอบที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 , 2.6 , 2.7 และ 2.8
- องค์ประกอบที่ 3  ตัวชี้วัดที่ 3.1 , และ 3.2
- องค์ประกอบที่ 4  ตัวชี้วัดที่ 4.3 , 4.4(สมศ 5), 4.5(สมศ 6)และ 4.6 (สมศ 7)
- องค์ประกอบที่ 5  ตัวชี้วัดที่ 5.1, 5.2 , 5.2.1* ,5.3(สมศ 8), 5.4(สมศ 9), 5.5 (สมศ 18.1) และ 5.6 (สมศ 18.2)
- องค์ประกอบที่ 6  ตัวชี้วัดที่ 6.1 , 6.2* (สมศ 10)
- องค์ประกอบที่ 9  ตัวชี้วัดที่ 9.1 และ 9.2 (สมศ 15)
- องค์ประกอบที่ 98 ตัวชี้วัดที่ 1 (10.1 เดิม) และ 2 (10.2 เดิม)
 
หมายเหตุ  *  เป็นตัวบ่งชี้ที่สาขาสามารถพิจารณา จะประเมินหรือไม่ ขึ้นกับคะแนนและความพร้อมของสาขา

 

 

 

 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
18 มี.ค. 57 ประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ
23-25 เม.ย. 57 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556 ประธานกรรมการ
6 - 8 พ.ค. 57 การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง การทบทวนและปรับปรุงแผนงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 ประธานกรรมการ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: