หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา

  

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา วัตถุประสงค์และแผนดำเนินการ
 
 
 
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตามเกณฑ์
þ (บรรลุ)
ý
(ไม่บรรลุ)
สกอ.
สมศ.
คณะ
1.1
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
 
5.00
-
-
 
 
 
จุดแข็ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการกำหนดเป้าหมายและตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรพัฒนากลยุทธ์ วิธีการที่ชัดเจนที่สามารถสร้างบัณฑิตให้เกิดอัตลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการพัฒนาและบูรณาการจุดเน้นและจุดเด่นของคณะ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: