หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา :
องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย
 
    
 
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตามเกณฑ์
þ (บรรลุ)
ý
(ไม่บรรลุ)
สกอ.
สมศ.
คณะ
4.1
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
4.2
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
4.3
4.50
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
= 2.96
 
ý
 
2.96
-
-
4.3.1 อัตลักษณ์
5.00
มีการปฏิบัติครบทุกข้อ
þ
 
-
-
5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4
 
4.32
-
5.00
5 สมศ.
2.00
มีผลงานวิจัยที่นำไป
เผยแพร่ 9 เรื่อง
 
ý
 
-
1.26
-
6 สมศ.
4.50
มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง
 
ý
 
-
1.12
-
7 สมศ.
2.50
มีผลงานวิชาการ
4 เรื่อง
þ
 
 
-
4.49
-
 
จุดแข็ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณาจารย์ที่สร้างผลงานวิจัยหลากหลายเรื่อง และสามารถนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ และควรส่งเสริมให้อาจารย์มีเวลาในการจัดทำวิจัยอย่างเต็มที่  

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: