หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.)

 ตัวบ่งชี้ที่  5             งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.)

ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
            จากการเปรียบเทียบจำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
            งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกมหาวิทยาลัยเจ้าภาพอย่างน้อย ร้อยละ 25
             งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อย ร้อยละ 25
            การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
            งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centtre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของสมศ.
            งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
เกณฑ์การประเมิน
            กำหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้ำหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
0.50
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
0.75
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
1.00
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสารSJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus
            กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้ำหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*
0.125
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือจังหวัด
0.25
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
            *องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย
 
            อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)
มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย และเวียดนาม
            การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
            การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศหมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จำเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
            การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
 
สูตรการคำนวณ
 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
X  100
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน
            ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
5 คะแนน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
 
            การคิดคะแนนระดับคณะวิชา ให้นำคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการคิดคะแนนระดับมหาวิทยาลัยให้นำคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะวิชามาหาค่าเฉลี่ย
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
            1.  จำนวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่าน้ำหนักของแต่ละบทความวิจัย
            2.  จำนวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัดหรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ำหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์
            3.  หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย
ผลการดำเนินงาน
คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 เรื่อง (นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
 แสดงการคำนวณ              {(0.25 x 9) / 44.5} x 100 = 5.06
                                                (5.06 / 20)  x 5  = 1.26
 
รายการหลักฐาน
รายการหลักฐาน
เจ้าของผลงานวิจัย
รายชื่อผลงานวิจัย
รูปแบบการเผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
หรือ สถานที่เผยแพร่
ค่าน้ำหนัก
5.1
อ.ธิติมา เกตุแก้ว
Participation of Community for Water Quality  Surveillance in Sumrong Canal
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการประชุมสัมมนาและ
นิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 “ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 23-29 มิถุนายน 2556
0.25
5.2
อ.ไกรรัช เทศมี
Knowledge, Attitude and Food Consumption Behaviors of Students Rajabhat in Bangkok
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 “ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 23-29 มิถุนายน 2556
0.25
5.3
ผศ.ดร.ศรีสวคนธ์ แดงสอาด
Key for Deaf Empowerment:
Thai-Sign Translation
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 “ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 23-29 มิถุนายน 2556
0.25
5.4
อ.รัตนนุช         จันทร์เพ็ญ             และคณะ
Formation of Bio Composite Beads Cantaining Rice Husk and Their Efficiency for Basic Dye Removal
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
International Symposium of Fundamental and Applied Sciences ณ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2556
0.25
5.5
อ.ดร.กิตติ             กอบัวแก้ว 
คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556 เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
0.25
5.6
ผศ.ดร.ฐัศแก้ว
ศรีสด
รูปแบบการประเมินการใช้สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอย
ประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556 เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
0.25
5.7
อ.ประสิทธิ์
ภูสมมา
การออกแบบวงจรสวิตชิ่งด้วยวิธีการกระแสและแรง
ดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ ควบคุมโซลินอยด์วาล์ว เพื่อแก้ปัญหาความบกพร่องของการปิดตัวชุดไฮโดรลิกแดมเปอร์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556 เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
0.25
5.8
อ.สถาพร 
จำรัสเลิศลักษณ์              
การหาประสิทธิภาพวงจรฮาร์ฟบริดจ์อินเวอร์เตอร์โดยใช้ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์สวิตช์ในบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดคอมเพลกฟลูออเรสเซนต์ขนาดกำลัง 11 วัตต์
ประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556 เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
0.25
5.9
อ.ประสิทธิ์ 
ภูสมมา
Design zero voltage and zero current switching technique control the solenoid valve for solving the problem of hydraulic damper closing failure of South Bangkok combined power plant
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2013 13th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2013), Oct. 20-23, 2013 in Kimdaejung Convention Center, Gwangju, Korea
0.25
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
2.00
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ จำนวน 9 เรื่อง
1.26
 
ý

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: