หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.1 ระดับความสำเร็จในการวิจัย

 ตัวบ่งชี้ที่  4.3.1        ระดับความสำเร็จในการวิจัย

    (ตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)
ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
การวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย คือการที่มหาวิทยาลัยกำหนดทิศทางของการวิจัยให้มุ่งเน้นไปในเรื่องของท้องถิ่นศึกษา และภูมิปัญญาศึกษาเพื่อนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ให้คนไทยได้ภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และภูมิภาคชั้นเยี่ยมของประเทศ พัฒนาประสิทธิภาพการวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนเผยแพร่ผลงานการวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และเป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืนตลอดไป
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
 
            1.  มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3.  มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านภูมิปัญญาไทยต่อชุมชนท้องถิ่น
4.  สร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยร่วมกับท้องถิ่น
5.  งานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
 4 ข้อ
มีการดำเนินการ
 5 ข้อ
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และควบคุม ดูแล ติดตามผลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
4.3.1.1.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 10/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรม
การพัฒนาศักยภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556   (คณะกรรมการฝ่ายวิจัย/งาน สร้างสรรค์ หน้า 5)
4.3.1.1.2  แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2556
4.3.1.1.3  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและงานสร้างสรรค์
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ 13 มีนาคม 2557
þ
2
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยและดำเนิน
การวิจัยตามแผนงาน โดยบรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 100
4.3.1.2.1  บันทึกข้อความ เรื่องข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
4.3.1.2.2  แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2556
þ
3
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านภูมิปัญญาไทยต่อชุมชนท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านภูมิปัญญาไทยต่อชุมชนท้องถิ่น และได้รับความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดี เช่นโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดลูกจาก ของ อ.ศศิอาภา บุญคง
4.3.1.3.1  รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดลูกจาก
4.3.1.3.2  หนังสือขอบคุณ จากชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ
þ
4
สร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยร่วมกับท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ โครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบ
วงจรสวิตชิ่งด้วยวิธีการกระแสและแรงดันเป็นศูนย์ควบคุมโซลินอยด์วาล์วเพื่อแก้ปัญหาการปิดตัวของชุดไฮโดรลิกแดมเปอร์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ร่วมโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ของ อาจารย์ประสิทธิ์ ภูสมมา และโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดลูกจาก ของ อาจารย์ศศิอาภา บุญคง
4.3.1.4.1  หนังสือขอบคุณ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้
4.3.1.4.2  หนังสือขอบคุณ จากชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ
 
þ
5
งานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
4.3.1.5.1  หนังสือตอบรับ โครงการประชุม
สัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง“ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability”
ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 23-29 มิถุนายน 2556
4.3.1.5.2  สรุปผลงานวิจัยที่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำไปเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลงานวิจัยที่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำไปเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
 
ลำดับที่
เจ้าของผลงานวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
รูปแบบการเผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
หรือ สถานที่เผยแพร่
1
อ.ธิติมา เกตุแก้ว
Participation of Community for Water Quality  Surveillance in Sumrong Canal
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 “ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 23-29 มิถุนายน 2556
2
อ.ไกรรัช เทศมี
Knowledge, Attitude and Food Consumption Behaviors of Students Rajabhat in Bangkok
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 “ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 23-29 มิถุนายน 2556
3
ผศ.ดร.ศรีสวคนธ์ แดงสอาด
Key for Deaf Empowerment:
Thai-Sign Translation
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 “ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 23-29 มิถุนายน 2556
4
อ.รัตนนุช         จันทร์เพ็ญ             และคณะ
Formation of Bio Composite Beads Containing Rice Husk and Their Efficiency for Basic Dye Removal
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
International Symposium of Fundamental and Applied Sciences ณ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2556
5
อ.ดร.กิตติ             กอบัวแก้ว 
คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556 เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
6
ผศ.ดร.ฐัศแก้ว
ศรีสด
รูปแบบการประเมินการใช้สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอย
ประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556 เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
7
อ.ประสิทธิ์
ภูสมมา
การออกแบบวงจรสวิตชิ่งด้วยวิธีการกระแสและแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ ควบคุมโซลินอยด์วาล์ว เพื่อแก้ปัญหาความบกพร่องของการปิดตัวชุดไฮโดรลิกแดมเปอร์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พระนครใต้
ประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556 เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
8
อ.สถาพร 
จำรัสเลิศลักษณ์              
การหาประสิทธิภาพวงจรฮาร์ฟบริดจ์อินเวอร์เตอร์โดยใช้ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์สวิตช์ในบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดคอมเพลกฟลูออเรสเซนต์ขนาดกำลัง 11 วัตต์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556 เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
9
อ.ประสิทธิ์
ภูสมมา
Design zero voltage and zero current switching technique control the solenoid valve for solving the problem of hydraulic damper closing failure of South Bangkok combined power plant
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2013 13th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2013), Oct. 20-23, 2013 in Kimdaejung Convention Center, Gwangju, Korea
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: