หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

 ตัวบ่งชี้ 4.3           เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

ชนิดของตัวบ่งชี้     ปัจจัยนำเข้า
การคิดรอบปี         สามารถเลือกใช้ตามปีการศึกษา ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน (แต่ต้องเป็นระบบเดียวกันทุกปี)
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัย และที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
            1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
            1.2  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
            จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
            1.3  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
              จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
 
สูตรการคำนวณ
 1)  คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
           
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  =
 
 
2)  แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้      =
 

 

X 5
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
 
 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย
            1.  คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
            2.  คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ :
            1.  จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
            2.  ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
            3.  กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจาการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย
            4.  การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
กลุ่ม
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1.1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย ทั้งภาย
ในสถาบันและภายนอกสถาบันในปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,545,000 บาท ซึ่งคณะมีอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 43.5 คน (ไม่รวมที่ไปศึกษาต่อ) เมื่อนำไปคำนวณกับจำนวนเงินสนับสนุนต่อจำนวนอาจารย์ประจำของคณะ แล้วได้  1,545,000/43.5 = 35,517.24 บาท เมื่อนำไปแปลงเทียบกับคะแนนเต็ม 5 จะได้ (35,517.24 /60,000) x 5 = 2.96
4.3.1.1  สรุปรายงานการรับทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2556
4.3.1.2  สัญญารับทุนของคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย
 
o
1.2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
-
-
o
1.3
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
-
-
สรุปรายงานการรับทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56)
ลำดับที่
หัวหน้าโครงการ/ผู้วิจัย
ชื่อโครงการวิจัย
แหล่งทุน
จำนวนเงินทุนที่ได้รับ (บาท)
วันที่ทำสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการ)
1
ผศ.ดร.ศรีสวคนธ์
                    แดงสอาด
ระบบการแปลอัจริยะภาษาไทย-ภาษามือไทย: โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
วช.
860,000
15 ก.พ.56- 14 ก.พ.57
2
อ.ธิติมา เกตุแก้ว
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเตรียมพร้อมและการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) ในการบำบัดน้ำเสียในภาวะน้ำท่วม
วช.
405,000
15 ก.พ.56- 
14 ก.พ.57
3
อ.สถาพร
จำรัสเลิศลักษณ์
การสร้างและหาประสิทธิภาพวงจรบัค คอนเวอร์เจอร์ ขนาดกำลัง 50 วัตต์ แบบ 1 ขดลวดและแบบ 2 ขดลวด กรณีศึกษาเครื่องรับโทรทัศน์สี ขนาด 14 นิ้ว
วช.
100,000
15 ก.พ.56- 14 ก.พ.57
4
อ.สถาพร
จำรัสเลิศลักษณ์
การพัฒนาวงจรฟลายแบ็คคอนเวอร์เตอร์ ขนาด 18 วัตต์ เพื่อใช้ขับหลอด LED กำลังสูงแบบอนุกรม
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน            (ทุนเมธีวิจัย)
40,000
1 ก.ค.56-31 มี.ค.57
5
อ.สถาพร
จำรัสเลิศลักษณ์
การพัฒนาวงจรบูสคอนเวอร์เตอร์ ขนาด 18 วัตต์ เพื่อใช้ขับหลอด LED กำลังสูงแบบอนุกรม
40,000
1 ก.ค.56-31 มี.ค.57
6
อ.ประสิทธิ์
ภูสมมา
การให้แสงสว่างป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจากพลังงานไฮบริด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50,000
1 ก.ย. 56-30 ก.ย. 57
7
อ.ศศิอาภา บุญคง และ อ.วรรณพร จิตรสังวรณ์
การติดตามผลบัณฑิต ปี 2554-2555            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50,000
6 ส.ค. 2556
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,545,000 บาท
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
4.50
มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ รวม 1,545,000 บาท คิดเทียบเป็นคะแนน= 2.96
2.96
 
ý

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: