หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 ตัวบ่งชี้ 4.2            ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี          ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษาวงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับทุกมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะ/มหาวิทยาลัยต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวมเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืงานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่มโดยสิ่งที่   เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2  สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง     จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
 4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและงานสร้างสรรค์ ร่วมทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และจัดทำแผนงานวิจัย ตลอดจนมีการดำเนินการตามแผนและสนับสนุนผลงานวิจัยของบุคลากรในการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานด้วยการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
4.2.1.1  ขั้นตอนการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
4.2.1.2  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 (คณะกรรมการ  ฝ่ายวิจัย/งานสร้างสรรค์ หน้า 5)
4.2.1.3  แนวปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
http://research.dru.ac.th/RDI/P39.php
4.2.1.4  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย 2556
þ
2
มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและงานสร้างสรรค์พิจารณาผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในโครงการ Dhonburi Science & Tech Research # 5 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ มีคณะ กรรมการตรวจผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะ และมีการเผยแพร่ผลงานโดยจัดทำบทคัดย่อ (Abstract) ที่นำเสนอในโครงการ Dhonburi Science & Tech Research # 5 ผ่านทาง website ของคณะเพื่อเป็นองค์ความรู้ต่อไป
4.2.2.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 (คณะกรรมการ  ฝ่ายวิจัย/งานสร้างสรรค์ หน้า 5)
4.2.2.2  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 2369/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจผลงานวิจัย
4.2.2.3  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 52/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุด
หนุนวิจัย
4.2.2.4  เล่มบทคัดย่อ โครงการ Dhonburi Science & Tech Research # 5
4.2.2.5  สรุปโครงการ Dhonburi Science & Tech Research # 5
4.2.2.6  รายงานการวิจัยการติดตามผลบัณฑิต ปี 2554-2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4.2.2.7  ขั้นตอนการรวมรวบคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
þ
3
มีการประชาสัมพันธ์และเผย
แพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และนำเสนอผลงานที่ได้รับการคัดสรร ในโครงการ Dhonburi Science & Tech Research #5 และผลงานดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปเป็นองค์ความรู้ และเผยแพร่สู่สาธารณชน ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์และเอกสาร
4.2.3.1  เล่มบทคัดย่อ Dhonburi Science & Tech Research # 5
4.2.3.2  สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) เช่น สารวิจัย
http://research.dru.ac.th/RDI/P9.php
4.2.3.3  วารสาร IEEE Xplore (งานวิจัยของ  อาจารย์ประสิทธิ์ ภูสมมา)
4.2.3.4  กิจกรรมการให้ความรู้แก่ชุมชน เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของตลาดน้ำคลองลัดมะยม ของอาจารย์วงจันทร์ นุ่นคง
4.2.3.5  เว็บไซต์บทคัดย่อ Dhonburi Science & Tech Research #5
4.2.3.6  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ 1058/2556 เรื่อง ให้บุคลากรไปราชการ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  โครงการประชุม
สัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 “ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 23-29 มิถุนายน 2556
þ
4
มีการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก/ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัย - เรื่อง การออกแบบวงจรสวิตชิ่งด้วยวิธีการกระแสและแรงดันเป็นศูนย์ควบคุมโซลินอยด์วาล์วเพื่อแก้ปัญหาการปิดตัวของชุดไฮโดรลิกแดมเปอร์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ของ อาจารย์ประสิทธิ์ ภูสมมา
- เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดลูกจาก ของ อาจารย์ศศิอาภา บุญคง
4.2.4.1  หนังสือขอบคุณ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้
4.2.4.2  หนังสือขอบคุณ จากชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ
 
 
þ
5
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามีแนว
 ปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิในผลงาน
 วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์
 ตามระบบและกลไกที่วางไว้
4.2.5.1  แนวปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ http://research.dru.ac.th/RDI/P39.php
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: