หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 ตัวบ่งชี้ 4.1            ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี          ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ/มหาวิทยาลัยอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)
6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7.  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.  มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
นิยามศัพท์
            ระบบและกลไก
            ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
            กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน
            งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์ ตีความข้อมูล และสรุปผลอย่างเป็นระบบ
            งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ
            จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้
            1)  นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
                        2)  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัยตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
            3)  นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย
            4)  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
            5)  นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
            6)  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย
            7)  นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
            8)  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
            9)  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
            วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสำนักงานฯ หรือวารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
            วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสำนักงานฯ
            การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเสจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น นอกจากสถาบันของเจ้าของบทความ
            หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
            การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
            อาจารย์ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            นักวิจัยประจำ หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งปีการศึกษา ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
 
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม ข
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
มีการดำเนินการ 7 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป
และครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและงานสร้างสรรค์ ร่วมทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และจัดทำแผนงานวิจัย ตลอดจนมีการดำเนินการตามแผนและระบบที่สอดคล้องกับพันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  โดยใช้ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4.1.1.1  แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2560
4.1.1.2  ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2555–2559
4.1.1.3  แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2556 (ในเล่มเอกสารการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและงานสร้างสรรค์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2557)
4.1.1.4  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย 2556
4.1.1.5  คู่มือปฏิบัติงานด้านการวิจัย
http://research.dru.ac.th/RDI/P38.php 
4.1.1.6  คู่มือการทำรายงานการวิจัยคณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4.1.1.7  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 (คณะกรรมการฝ่ายวิจัย/งานสร้างสรรค์ หน้า 5)
4.1.1.8  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 52/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนวิจัย 4.1.1.9  แผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557
þ
2
มีการบูรณาการ  กระบวนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชานำผลการวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชามาใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยในรายวิชา โครงงาน/ปัญหาพิเศษ เพื่อเป็นการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน
4.1.2.1  รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 รายวิชาต่างๆ ของแต่ละสาขาวิชาที่มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน เช่น
          - รายวิชา 4063203 ปฏิบัติการอนามัย
            สิ่งแวดล้อม
          - รายวิชา 4064403 การสำรวจและติดตาม
            ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          - รายวิชา 4063405 การควบคุมมลพิษ 
          - รายวิชา 4122201 ระบบการจัดการ 
            ฐานข้อมูล
          - รายวิชา 4514906 พัฒนาผลิตภัณฑ์
            อาหารและการประเมินคุณภาพทาง
            ประสาทสัมผัส
          - รายวิชา 5574903 โครงงานพิเศษไฟฟ้า
             เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
          - รายวิชา 4121901 การสัมมนา  
            วิทยาการคอมพิวเตอร์
4.1.2.2  เล่มบทคัดย่อ การนำเสนอผลงานทางวิชา
การ ในงาน Dhonburi Science & Tech Research # 5
þ
3
มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และคณะได้จัดทำคู่มือการทำรายงานการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำรายงานวิจัยมีการให้ความรู้ด้านจรรยา
บรรณนักวิจัยแก่คณาจารย์ในคณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.1.3.1  คู่มือการทำรายงานการวิจัยคณะวิทยา-
ศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4.1.3.2  คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย      
4.1.3.3  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการนำเสนอผลการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
4.1.3.4  สรุปโครงการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในระดับชาติ/นานาชาติ
4.1.3.5  เกียรติบัตรการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงาน Dhonburi Science&Tech Research # 5
 - อ.ประสิทธิ์ ภูสมมา นำเสนองานวิจัยเรื่อง   
   การออกแบบวงจรสวิตชิ่งด้วยวิธีการ
   กระแสและแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ควบคุม
   โซลินอยด์วาล์ว เพื่อแก้ปัญหาความ
   บกพร่องของการปิดตัวชุดไฮโดรลิกแดม
   เปอร์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
   พระนครใต้
 - อ.สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์ นำเสนองาน
   วิจัยเรื่อง การหาประสิทธิภาพวงจรฮาร์ฟ
   บริดจ์อินเวอร์เตอร์โดยใช้ทรานซิสเตอร์
   เป็นอุปกรณ์สวิตช์ในบัลลาสต์
   อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดคอมแพ็ค
   ฟลูออเรสเซนต์ขนาดกำลัง 11 วัตต์
 - อ.ประยุทธ นิสภกุล นำเสนองานวิจัย
    เรื่อง การสร้างแบบ ทดสอบมาตรฐาน  
    วิชาการจัดการอุตสาหกรรมตาม
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี         
4.1.3.6  เกียรติบัตร  การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556  เรื่อง "การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้" ของ อาจารย์ประสิทธิ์  ภูสมมา
4.1.3.7  โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "นักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก" ของ
อาจารย์ประสิทธิ์  ภูสมมา
þ
4
มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ
เพื่อเป็นทุนสำหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สำหรับคณาจารย์ ภายในคณะ นอกจากนี้ยังทำการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลราย
ละเอียด เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแก่คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ
4.1.4.1  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
4.1.4.2  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
4.1.4.3  แผนการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556
4.1.4.4  แผนการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557
4.1.4.5  บอร์ดประชาสัมพันธ์/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4.1.4.6  สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของ อาจารย์ประสิทธิ์  ภูสมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปีงบประมาณ 2556) เรื่อง การให้แสงสว่างป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้วยพลังงานไฮบริด
4.1.4.7  รายงานการวิจัยเรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยของตลาดน้ำคลองลัดมะยม” ของ อาจารย์
วงจันทร์  นุ่นคง
4.1.4.8  รายงานการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์วงจรและหาประสิทธิภาพบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ กรณี
ศึกษา : หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ขนาดกำลัง 11 วัตต์” ของ อาจารย์สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์
þ
5
มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตาม
อัตลักษณ์ของคณะ / มหาวิทยาลัย อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำ
ปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะมีห้อง
ปฏิบัติการต่างๆ  เพื่อใช้สำหรับการวิจัย  นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด/ห้องสารนิเทศเพื่อการสืบค้นทางวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี  มีระบบรักษาความปลอดภัย  โดยมีกล้องวงจรปิด และแม่บ้านประจำแต่ละชั้น  และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย ได้แก่
      1) โครงการ Dhonburi Science & Tech Research # 5
     2) โครงการการเขียนบทความวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในระดับชาติ/นานาชาติ
     3) การประชุมสัมมนา เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร
 
4.1.5.1  ห้องสมุด/ห้องสารนิเทศเพื่อการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.1.5.2  ห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขาวิชา
                -  ห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ อาคาร   1 ชั้น 4
                    ชั้น 8  และอาคาร 5 ชั้น 1
                -  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
                   อาคาร 1 ชั้น 4
                -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                   อาคาร  1 ชั้น 6
                -  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                  อาคาร 1  ชั้น 9
               -  ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 1 ชั้น 3
               -  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคาร 1 ชั้น 5
              -  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคาร 1 ชั้น 6
              -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
                  เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 5 ชั้น 3
4.1.5.3  ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ http://arc.dru.ac.th
4.1.5.4  สรุปโครงการ Dhonburi Science & Tech Research # 5
4.1.5.5  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding) และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
 - การประชุมวิชาการและการนำเสนอ
   ผลงานวิจัยระดับชาติ 2556 เรื่อง “การ
   วิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”
4.1.5.6  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 88/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ
4.1.5.7  แนวปฏิบัติการจดลิขสิทธิ์/แนวปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
http://research.dru.ac.th/RDI/P39.php
þ
6
มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นผู้จัดสรรทุนวิจัย ติดตามการดำเนินการ /ความก้าว
หน้าของงานวิจัย และมีการประเมิน
ผลและแจ้งผลการประเมินโครงการ
วิจัยและคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังเป็นผู้ติดตามและแจ้งผลการประเมินการใช้ห้องปฏิบัติการ ไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละห้องปฏิบัติการ โดยคะแนนในการประเมินแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
-  ด้านห้องปฏิบัติการ (คะแนน 4.39 อยู่ในระดับมาก)
-  ด้านเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ (คะแนน 4.31 อยู่ในระดับมาก)
-  ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่
(คะแนน 4.34 อยู่ในระดับมาก)
และคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนน 4.43)
4.1.6.1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2557
           - วาระที่ 4.1 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรม
             การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
           - วาระที่ 6.2 เรื่องการรายงานความก้าว
             หน้าการดำเนินงานวิจัยของ อาจารย์
             ประสิทธิ์ ภูสมมา
           - วาระที่ 6.3 เรื่องการแจ้งผลการประเมิน
             ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร
             ทุนวิจัยของคณะ
           - วาระที่ 6.4 เรื่องรายงานผลการประเมิน
             การใช้ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาและ
             กลุ่มวิชา
4.1.6.2  สรุปโครงการ Dhonburi Science & Tech Research # 5
 
þ
7
มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีในปีต่อไป ซึ่งผลการประเมินการใช้ห้องปฏิบัติ
การ   พบว่าผลคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนน 4.43) และผู้ใช้บริการให้ข้อเสนอแนะว่า “ควรปรับปรุงระบบการขอใช้บริการให้มีความสะดวกและชัดเจนมากขึ้น”
4.1.7.1  แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2556
4.1.7.2  แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2557
4.1.7.3  สรุปโครงการการเขียนบทความวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในระดับชาติ/นานาชาติ
4.1.7.4  แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4.1.7.5  ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 
þ
8
มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีระบบและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อสร้างงานวิจัยและมีการสำรวจความต้อง
การของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตอบโจทย์  ร่วมแก้
ปัญหา เพื่อสนองตอบตรงตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น
4.1.8.1  ขั้นตอนการขอทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาสังคม
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: