หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา

  

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตามเกณฑ์
þ (บรรลุ)
ý
(ไม่บรรลุ)
สกอ.
สมศ.
คณะ
3.1
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
3.2
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3
 
5.00
-
-
 
 
จุดแข็ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและศิษย์เก่าและมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรมีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: