หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ 3.2            ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี          ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2.  มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
3.  มีการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสำหรับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสำหรับระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
      - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
      - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
                  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
                  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4.  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและระหว่าง คณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน
5.  มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6.  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ 3 หรือ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
 มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่จัดโดยคณะและกองพัฒนานักศึกษา
เป็นกิจกรรมที่มีแนวทางที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.2.1.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 
3.2.1.2  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 80/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติมและแก้ไข) 
3.2.1.3  แผนงานพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2556
þ
2
มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา  แก่นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ  เพื่อนำความรู้ด้านประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดทำโครงการ ที่ระบุถึงหลักการและเหตุผล  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เป้าหมายโครงการ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ  สถานที่  เวลา และการประเมินผล
3.2.2.1  รายงานผลสรุปโครงการอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการประยุกต์ใช้
3.2.2.2  สรุปโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพกับการพัฒนานักศึกษา
3.2.2.3  สรุปโครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556
3.2.2.4  สรุปโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2556
3.2.2.5  รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) วิชา 4121901  สัมมนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
þ
3
มีการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสำหรับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสำหรับระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมนักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมครบทุกประเภท ได้แก่
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
   คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
   สุขภาพ
-  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือ 
   รักษาสิ่งแวดล้อม
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
   จริยธรรม
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
   วัฒนธรรม
โดยกิจกรรมทั้ง 5 ประเภท นักศึกษาได้จัดทำข้อเสนอโครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ โดยมีคำ
อธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระสำคัญ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมินความสำเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.2.3.1  สรุปโครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
3.2.3.2  สรุปโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2556
3.2.3.3  รายงานกิจกรรม อูมามิแคมป์ ครั้งที่ 4 (Umami Camp # 4)
3.2.3.4  สรุปโครงการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ Dhonburi Science&Tech Research #5
3.2.3.5  สรุปโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science & Art ครั้งที่ 3
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
3.2.3.6  สรุปโครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
3.2.3.7  สรุปโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง 
ปี 2556
3.2.3.8  สรุปโครงการพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 9
3.2.3.9 สรุปโครงการกีฬาเครือข่าย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ “พระนครเกมส์”
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
3.2.3.10  สรุปโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2556
3.2.3.11  สรุปโครงการสิ่งแวดล้อมสดใสเพียงใส่ใจแยกขยะ
3.2.3.12  สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการจัดทำ 5 ส สู่ความปลอดภัย
3.2.3.13  สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการจัดทำ 5 ส. ของนักคอมพิวเตอร์ CS & IT Cleaning Day ครั้งที่ 4
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
3.2.3.14  สรุปโครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
3.2.3.15  โครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา
3.2.3.16  สรุปโครงการปลูกฝังคุณธรรมด้าน
จิตอาสา
3.2.3.17  สรุปโครงการคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทยส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด
3.2.3.18  สรุปโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาบุคลิกภาพร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.2.3.19  สรุปโครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
3.2.3.20  สรุปโครงการวันไหว้ครู
3.2.3.21  สรุปโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
3.2.3.22  โครงการส่งฝันวันสำเร็จ
3.2.3.23  สรุปโครงการประกวดงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ 15
3.2.3.24  สรุปโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนกับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์
3.2.3.25  สรุปโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science & Art ครั้งที่ 3
þ
4
มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการสร้างเครือข่ายคุณภาพภายใน และการสร้างกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคณะวิทยาการจัดการ และระหว่างสถาบัน คือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3.2.4.1  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1636/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2556
3.2.4.2  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การด้านพัฒนานักศึกษา  ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2556
3.2.4.3  หนังสือความร่วมมือทางด้านพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการ
3.2.4.4  สรุปโครงการกีฬาเครือข่าย 9 ราชภัฏ “พระนครเกมส์”
3.2.4.5  สรุปโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2556   
3.2.4.6  สรุปโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาบุคลิกภาพร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ
3.2.4.7  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3.2.4.8  สรุปโครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพกับการพัฒนานักศึกษา
þ
5
มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านพัฒนานักศึกษา ทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด และนักศึกษามีการทำรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ที่จัด ระบุอุปสรรค ข้อเสนอแนะไปทำกิจกรรม และรายงานผลการใช้งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงกับที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้เห็นผลการดำเนินงานการทำกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี
3.2.5.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 10/2556  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2.5.2  รายงานผลโครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
3.2.5.3  สรุปโครงการไหว้ครู
3.2.5.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระพิเศษครั้งที่ 2/2557
          - วาระที่ 5.4 เรื่องทบทวนแผนการ
            ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ
            พ.ศ. 2557
           - วาระที่ 5.6 เรื่องรายงานผล
             โครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปี
             การศึกษา 2556
3.2.5.5  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการประจำปีงบประมาณ 2556
þ
6
มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปีต่อไป
3.2.6.1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การด้านพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2557
           - วาระที่ 5.6 เรื่อง รายงานผล
             โครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปี
             การศึกษา 2556
           - วาระที่ 5.8 เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนา
             นักศึกษา ประจำปี 2557
3.2.6.2  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2557  วาระที่ 5.7 เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2557
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: