หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

 ตัวบ่งชี้ 3.1            ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี          ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้     (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
            1. มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
            หมายเหตุ : ในกรณีมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการใน ข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
            7. มีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง     ความต้องการของนักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2 หรือ
 3 ข้อ
มีการดำเนินการ 4 หรือ
5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
มีการดำเนินการ
7 ข้อ
 
นิยามศัพท์
            ระบบและกลไก
            ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
            กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน
 
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการให้บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแต่ละกลุ่ม และพบนักศึกษาตามปฏิทินวิชาการ มีห้องแนะแนวเพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และมีห้องพยาบาล รวมทั้งมีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการแนะแนวและการให้คำปรึกษาของคณะ ได้แก่ เฟซบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่องรับความคิดเห็น และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1.1.1  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีที่ 2066/2556 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
3.1.1.2  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีที่ 2348/2556 เรื่อง การปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556
3.1.1.3  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีที่ 735/2557 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
3.1.1.4  คู่มืออาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3.1.1.5  ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 1/2556
3.1.1.6  ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2/2556
3.1.1.7  ห้องแนะแนว        
3.1.1.8  ห้องพยาบาล อาคาร 1 ชั้น 2
3.1.1.9  กล่องรับความคิดเห็น หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1.1.10  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
3.1.1.11  เฟสบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://www.facebook.com/scienc.dru
þ
2
มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาตามป้ายประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  คณะ และสาขาวิชา
สื่อสิ่งพิมพ์ภายใน รวมทั้งมีการสอบ
ถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ
3.1.2.1  ป้ายประชาสัมพันธ์
3.1.2.2  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
             - http://www.dru.ac.th
3.1.2.3  เว็บไซต์คณะ
           - http://www.scidru.in.th
3.1.2.4  เว็บไซต์สาขาวิชา
           - http://dit.dru.ac.th/foodscience
           - http://dit.dru.ac.th/home/
                envi/2012   
           - http://dit.dru.ac.th/homeecon/
           - http://dit.dru.ac.th/home/
             tecno/
3.1.2.5  เฟสบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://www.facebook.com/scienc.dru
3.1.2.6 เฟสบุ๊คสาขาวิชา            
           - https://www.facebook.com/
             food.dru
             @hotmail.com
           - https://www.facebook.com/
             DRU.CSNET
           - https://www.facebook.com/
             itnetDru
3.1.2.7  วารสารพิกุลจัน
3.1.2.8  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
þ
3
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
มีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การวิชาชีพนอกจากนี้คณะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านทางเฟสบุ๊ค และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงมีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านทางแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการนิเทศนักศึกษา
3.1.3.1  หนังสือราชการ ศธ 0563.04/093,
ศธ 0563.04/130 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน
 3.1.3.2  สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3.1.3.3  สรุปโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
3.1.3.4  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 2873/2556, 7017/2556, 2918/2556, 316/2557  เรื่องแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์
3.1.3.5  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1348/2556 เรื่อง ให้บุคลากรไปราชการ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 12 มิถุนายน 2556
3.1.3.6  ภาพการเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีกับความมั่นคงทางอาหาร
3.1.3.7  เล่มบทคัดย่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Dhonburi Science & Tech Research #5
3.1.3.8  สรุปโครงการการผลิตขนมอบเพื่อการค้า
3.1.3.9  สรุปโครงการเสริมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร : การผลิตเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร
3.1.3.10  สรุปโครงการศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
3.1.3.11  แบบประเมินผลสถานประกอบการโดยคณาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์
3.1.3.12  สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
3.1.3.13  สรุปโครงการแลกเปลี่ยนประสบ
การณ์วิชาชีพ
3.1.3.14  สรุปโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
3.1.3.15  สรุปโครงการงานวันวิทยาศาสตร์
ก้าวไกล ประจำปี 2557 
3.1.3.16  สรุปโครงการงานด้านศิลปวัฒนธรรม การประกวดมาลัยสานสัมพันธ์อาเซียน
3.1.3.17  สรุปโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
3.1.3.18  ภาพนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (รางวัลรองชนะเลิศ)
3.1.3.19  สรุปโครงการประกวดงานประกวดแกะสลักผัก – ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ 15 (รางวัล special prize)
3.1.3.20  เอกสารการรายงานผลกิจกรรม อูมามิแคมป์ ครั้งที่ 4 (Umami Camp # 4)
3.1.3.21  สรุปโครงการศึกษาดูงานระบบการผลิตในโรงงานผลิตพลาสติก
3.1.3.22  สรุปโครงการปลูกฝังคุณธรรมด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.3.23  สรุปโครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการจัดนิทรรศการ Computer Science & Art ครั้งที่ 3
3.1.3.24  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
3.1.3.25  เอกสารตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556
3.1.3.26  เฟสบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://www.facebook.com/scienc.dru
3.1.3.27  เฟสบุ๊คสาขาวิชา            
             - https://www.facebook.com/
               food.dru
               @hotmail.com
             - https://www.facebook.com/
               DRU.CSNET
             - https://www.facebook.com/
               itnetDru
3.1.3.28  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
þ
4
มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  คณะ  สาขาวิชา และเฟสบุ๊ค รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้มีการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจของศิษย์เก่าที่มีต่อคณะ
3.1.4.1  ข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1.4.2  สรุปโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2556
3.1.4.3  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
             - http://www.dru.ac.th
3.1.4.4  เว็บไซต์คณะ
           - http://www.scidru.in.th
3.1.4.5  เว็บไซต์สาขาวิชา
           - http://dit.dru.ac.th/foodscience
           - http://dit.dru.ac.th/home/
                envi/2012   
           - http://dit.dru.ac.th/homeecon/
           - http://dit.dru.ac.th/home/
             tecno/
3.1.4.6  เฟสบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://www.facebook.com/scienc.dru
3.1.4.7  เฟสบุ๊คสาขาวิชา            
           - https://www.facebook.com/
             food.dru
             @hotmail.com
           - https://www.facebook.com/
             DRU.CSNET
           - https://www.facebook.com/
             itnetDru
3.1.4.8  แบบสอบถามความพึงพอใจของศิษย์เก่าที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
þ
5
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ สาขาวิชา และเฟสบุ๊คพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงกิจกรรมทางวิชาการ ผ่านแบบประเมินผลโครงการ
3.1.5.1  สรุปโครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
3.1.5.2  สรุปโครงการคืนสู่เหย้าชาว
คหกรรมศาสตร์ธนบุรี ครั้งที่ 1
3.1.5.3  สรุปโครงการแลกเปลี่ยนประสบ
การณ์วิชาชีพ
3.1.5.4  สรุปโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปี
การศึกษา  2556
3.1.5.5  สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการก้าวสู่
มืออาชีพ ครั้งที่ 1
3.1.5.6  ใบประกาศเกียรติคุณของ นายนพคุณ แสงอ่อน โครงการ “สิงห์-ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน” ปี พ.ศ.2556
3.1.5.7  เฟสบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://www.facebook.com/scienc.dru
3.1.5.8  เฟสบุ๊คสาขาวิชา            
           - https://www.facebook.com/
             food.dru
             @hotmail.com
           - https://www.facebook.com/
             DRU.CSNET
           - https://www.facebook.com/
             itnetDru
þ
6
มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการใน ข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการใน ข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยจัดทำแบบสอบ
ถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และจัดทำผลการประเมินจากการสอบถามความพึงพอใจ   โดยมีผลการประเมินด้านบริการวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต   อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.91) ด้านบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76)  และด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92)   และในภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบริการของคณะในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80)
3.1.6.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ  คณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
3.1.6.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
3.1.6.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระพิเศษครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 5.5  เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2556
 
þ
7
มีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
การจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา และศิษย์เก่า
3.1.7.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระพิเศษครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 5.5 เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2556
3.1.7.2  การประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 3/2557
           - วาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานผลการ
             ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
             และศิษย์เก่าต่อการให้บริการของ
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
             ประจำปีการศึกษา 2556
           - วาระที่ 5.2 เรื่องแผนปรับปรุงการ
             ให้บริการตามผลการประเมินความ
             พึงพอใจของนักศึกษาและศิษย์เก่า
             ต่อการให้บริการของคณะวิทยา
             ศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี
             การศึกษา 2557
3.1.7.3  แผนงานพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2557
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: