หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

 ตัวบ่งชี้ 2.4             ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีการแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
            2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
            3.  มีสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            หมายเหตุ : หลักฐานสำหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสำรวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกำลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทำงานได้ดีขึ้น
            4.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา  ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
            5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
            6.  มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
            7.  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ 3 หรือ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ 5 หรือ
 6 ข้อ
มีการดำเนินการ
7 ข้อ
 
นิยามศัพท์
            จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และบุคลากร     สายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตาม  ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึง   มีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อำนาจครอบงำผิดทำนอง คลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อ การปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา    7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชนและ  10) จรรยาบรรณต่อสังคม
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนิน งาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีการแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประชุมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาคณาจารย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน
2.4.1.1  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2552 – 2556
2.4.1.2  แผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2555 – 2557
2.4.1.3  แผนปฏิบัติการประจำปี 2556
2.4.1.4  แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
2.4.1.5  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่1083/2556 เรื่อง ให้บุคลากรไปราชการ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนงานของคณะ ณ แกรนด์แปซิฟิก  ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพรชบุรี
2.4.1.6 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556
þ
2
มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็น   ไปตามแผนที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  โดยมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการกำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนอย่างโปร่งใส มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบชัดเจนและมีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโดยส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม ตามสถานที่ต่างๆ
2.4.2.1  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556
2.4.2.2  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (สายสอน)  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3/2556 
          - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   เรื่อง
            การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
            เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) 
            สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีครั้งที่
            3/2556
2.4.2.3  รายงานผลการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556
2.4.2.4  โครงการผลักดันทำผลงานทางวิชาการ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 712/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลักดันการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการรอบที่ 1
2.4.2.5  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 2420/2556 เรื่อง ให้บุคลากรไปราชการ ในงานสัมมนา  “ การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในอุตสาห
กรรมอาหารด้วยการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบคุณภาพในการผลิตและการรักษาสิ่งแวดล้อม ”
2.4.2.6  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่175/2557  เรื่องให้บุคลากรไปราชการ  การฝึก
อบรม เรื่อง นวัตกรรมอาหารและแนวโน้มของตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามในปี 2557
2.4.2.7  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 740/2557  เรื่อง ให้บุคลากรไปราชการ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เข้าที่เข้าปฏิบัติงานใหม่สู่ประชาคมอาเซียน
þ
3
มีสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และ มีสถานที่ออกกำลังกายให้กับบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนนอกจากนี้ยังมีบุคลากรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นขวัญและกำลังใจ
2.4.3.1 บันทึกข้อความ ที่ ศธ.0563.08/ว.015  เรื่อง ขอเชิญตรวจสุขภาพ
2.4.3.2  ห้องออกกำลังกาย ( อาคาร 1 ชั้น 15 )
2.4.3.3  โล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัย
           -  อ.ประสิทธิ์ ภูสมมา
           -  อ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว
           -  อ.สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์
           -  อ.ธิติมา   เกตุแก้ว
2.4.3.4  ภาพถ่ายประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มอบให้บุคลากรสายสอนดีเด่น
2.4.3.5  ภาพถ่ายประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มอบให้บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น
2.4.3.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.4.3.7  ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเกษียณ
þ
4
มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  นำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
2.4.4.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่10/2556  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
2.4.4.2  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 80/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ ประจำปีการศึกษา 2556  (แก้ไขและเพิ่มเติม)
2.4.4.3  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556
2.4.4.4  เอกสารการสรุปผลการไปราชการ เข้าร่วมกิจกรรม  อูมามิแคมป์ (Umami  Camp) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
           -  อ.ศศิอาภา บุญคง
           -  อ.ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ
           -  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
              ปีการศึกษา 1/2556 วิชา 4512204
              การแปรรูปอาหาร 
           -  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
              ปีการศึกษา 2/2556 วิชา 4514906
              การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการ
              ประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส
2.4.4.5  เอกสารการสรุปผลการไปราชการอบรม   เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารไทยเพื่อการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
           -  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
              ปีการศึกษา 1/2556 วิชา 4512204
              การแปรรูปอาหาร 
           -  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
              ปีการศึกษา 2/2556 วิชา 4514906
              การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการ
              ประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส
           -  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
              ปีการศึกษา 2/2556 วิชา 4142202
              อาหารไทย
2.4.4.6  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  โครงการการผลักดันเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4
ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
2.4.4.7  เอกสารการสรุปผลการไปราชการ โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  
þ
5
มีการให้ความรู้ด้านจรรยา
บรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานโดยมีคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
2.4.5.1  จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เว็บไซต์http://mis.dru.ac.th/public/Regulationoffice/general_document/regulations50_017.pdf
2.4.5.2  คู่มือปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย หัวข้อว่า-ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2550
2.4.5.3  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ 12/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณข้าราชการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4.5.4  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 73/2556  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึก รักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด
2.4.5.5  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่740/2557  เรื่อง ให้บุคลากรไปราชการ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เข้าที่เข้าปฏิบัติงานใหม่สู่ประชาคมอาเซียน
þ
6
มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ด้านวิชาการ การวัดผล และการปฏิบัติงาน
2.4.6.1  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้
บริการของสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปี2556
2.4.6.2  แบบประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติ
งานของบุคลากร สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปี 2556
2.4.6.3  แบบประเมินตนเองของบุคลากร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ประจำปี 2556
2.4.6.4  รายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2556
2.4.6.5  แบบสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร
þ
7
มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
 
2.4.7.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556
2.4.7.2  ผลการสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557
2.4.7.3  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2557  วาระที่ 5.13  เรื่อง รายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2556
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: