หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 ตัวบ่งชี้ 2.3              อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้        ปัจจัยนำเข้า
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกณฑ์การประเมิน
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  เป็นตัวบ่งชี้ชนิด ปัจจัยนำเข้า เกณฑ์การประเมิน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
            1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
 
สูตรการคำนวณ
       1)  คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  =  
จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
x 100
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
 
 
 
       2)  แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
 
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
x 5
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
 
คะแนนที่ได้   =
 
หรือ 1)  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการใน ปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2)  แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
 
คะแนนที่ได้ =
ค่าการเพิ่มของร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
x 5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :
            1. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
            2. คณะวิชาสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย
 
 
ผลการดำเนินงาน
คณะ
ปีการศึกษา 2556
อาจารย์ประจำไม่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ
(คน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(คน)
รองศาสตราจารย์
(คน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35.5
9
-
รวม
35.5
9
-
 
            จากตารางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ประจำทั้งหมดจำนวน 44.5 คน และมีอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ  ซึ่งคะแนนที่ได้เท่ากับ
 
รายการหลักฐาน
2.3.1 รายชื่อคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
2.00
1.69
1.69
 
ý

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: