หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

 ตัวบ่งชี้ 2.2              อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้     ปัจจัยนำเข้า
การคิดรอบปี          ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคคลที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน
อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  เป็นตัวบ่งชี้ชนิด ปัจจัยนำเข้า เกณฑ์การประเมิน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
            1.  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2.  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
 
สูตรการคำนวณ
            1)  คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   =
จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 100
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
 
 
 
 
2) แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
 
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 5
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
 
คะแนนที่ได้    =
 
หรือ 1)  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = ร้อยละ   ของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2)  แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
 
คะแนนที่ได้   =
ค่าการเพิ่มของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
x 5
 
 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :
            1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
            3. คณะวิชาสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย
 
 
ผลการดำเนินงาน
 
คณะ/หน่วยงาน
วุฒิการศึกษา
อาจารย์ประจำทั้งหมด
คิดเป็นสัดส่วน
ปี 55
ป.เอก
ปี 56
ป.เอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
7
44.5
2.62
รวม
6
7
44.5
2.62
           
            จากตารางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ประจำทั้งหมดจำนวน 44.5 คน และมีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ   ซึ่งคะแนนที่ได้เท่ากับ
 
รายการหลักฐาน
2.2.1 รายชื่อคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ตารางสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด ดังตารางต่อไปนี้
 
วุฒิการศึกษา
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ปริญญาเอก
7
15.73
ปริญญาโท
36.5
82.02
ปริญญาตรี
1
2.25
รวม
44.5
100.00
 
 
ผลการประเมินตนเอง
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
2.80
2.62
2.62
 
ý
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: