หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

 ตัวบ่งชี้ 2.1             ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและ  มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดำเนินการตามระบบที่กำหนด
            2.  มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
            3.  ทุกหลักสูตร มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง       ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา    เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กำหนด) สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หลักสูตรเก่าต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548)
            4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดำ เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่  กำหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร
            หมายเหตุ : คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการ ที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้
            5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้  ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
            หมายเหตุ :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่สูงขึ้นเพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการดำเนินการที่บรรลุตาม
เป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และ  อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ ในแต่ละปี
 
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(1)  อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4)  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5)  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
(6)  มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดในมคอ.3 และ มคอ.4  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
(9)  อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10)  จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0
(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการเนินการ
1 ข้อ
มีการเนินการ
2 ข้อ
มีการเนินการ
3 ข้อ
มีการเนินการ
4 ข้อ
มีการเนินการ
5 ข้อ
 
 
นิยามศัพท์
          หลักสูตรวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพื่อให้ได้รับการรับรอง จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่กำหนดตามกฎหมาย
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
          กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดำเนินการตามระบบที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
และ พัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน     3 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ตามระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.1.1.1  แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.1.1.2  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2.1.1.3  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การเสนอขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
2.1.1.4  คู่มือระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (หน้า 1 - 15)
2.1.1.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.1.1.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.1.1.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.1.1.8  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.1.1.9  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.1.1.10  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2.1.1.11  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
2.1.1.12  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
2.1.1.13  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
þ
2
มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการกำหนดแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินการขอปิดหลักสูตรตามแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และยึดเป็นแนวทางที่ใช้ในการดำเนินการเมื่อต้องการปิดหลักสูตร
2.1.2.1  คู่มือระบบ และกลไกการพัฒนาหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (หน้าที่ 15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการขอปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)
2.1.2.2  แนวปฏิบัติในการขอปิดหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
þ
3
ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ  
(การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กำหนด) สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หลักสูตรเก่าต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 7 หลักสูตร คือ
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
และมีการดำเนินการครบทุกหลักสูตรในปีการศึกษา 2556
2.1.3.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.1.3.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.1.3.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.1.3.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.1.3.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.1.3.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2.1.3.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
2.1.3.8  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
2.1.3.9  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
2.1.3.10  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษาที่1/2556 และ 2/2556
2.1.3.11  รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ 2/2556
þ
4
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนิน
การได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดำ เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาติ   จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ  80  ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบควบคุมให้ (1) มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (2) มีแนวทางที่ใช้ในการดำเนินการเมื่อต้องการปิดหลักสูตร และ (3) มีการดำเนินการทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ได้แก่
- คณะกรรมการประจำคณะ
- คณะกรรมการวิชาการคณะ
- คณะกรรมการบริหารคณะ
- คณะกรรมการประจำหลักสูตร
ซึ่งคณะกรรมการมีการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีการประชุมเพื่อติดตาม และควบคุม กำกับ ดูแลให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
2.1.4.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 10/2556  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี   2556
2.1.4.2  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 80/2556  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
2.1.4.3  รายงานข้อมูลหลักสูตรและการจัดการ
ศึกษา รายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ 2/2556 (สมอ.07)
2.1.4.4  รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 (มคอ.7)
2.1.4.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
þ
5
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนิน
การได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนิน
งานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการประชุมคณะกรรมการ   เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 และแนวทางการปรับปรุง / พัฒนา / จัดการหลักสูตรของทุกสาขาวิชา ซึ่งคณะกรรมการของคณะ   มีการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง / พัฒนา / จัดการหลักสูตรสำหรับปีการศึกษา 2557 ต่อไป
2.1.5.1  สรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 14  พฤษภาคม  2557  ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที่ 5.18 เรื่อง พิจารณารายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
2.1.5.2  รายงานข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา รายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ 2/2556 (สมอ.07)
2.1.5.3  รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 (มคอ.7)
2.1.5.4  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
2491/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1.5.5  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 631/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1.5.6  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 14/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ
2.1.5.7  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 15/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะ
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: