หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

 ตัวบ่งชี้ 1.1             กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีงบประมาณ
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลักคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้นมีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน  กลยุทธ์และแผนดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัยแล้วจะต้องคำนึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1.  มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
            2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
            3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
            4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
            5.  มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ 
            6.  มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
            7.  มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ  คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพิจารณา
            8.  มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ  คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการวิชาการไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
 
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
   มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2 หรือ
 3 ข้อ
มีการดำเนินการ 4 หรือ
5 ข้อ
มีการดำเนินการ 6 หรือ
7 ข้อ
มีการดำเนินการ
8 ข้อ
 
นิยามศัพท์
            แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรคลอบคลุมทุกภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำปี
            แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี และได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการประจำคณะ  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอด
จนสอดคล้องกับจุดเน้นของคณะ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
1.1.1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
2552 – 2556    
1.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2552 – 2556
1.1.1.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2556 - 2560)
1.1.1.4 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (พ.ศ.2556 - 2560)
 
þ
2
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้แก่บุคลากรทุกระดับภายในคณะ
1.1.2.1  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1083/2556  เรื่อง ให้บุคลากรไปราชการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนงาน ของคณะ ณ แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา  จังหวัดเพชรบุรี
1.1.2.2  สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนแผนงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
þ
3
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี  ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ของคณะให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะครบทั้ง  4
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.1.3.1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี
2555 ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 5.1 เรื่อง (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.3.2  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี
 2555 ครั้งที่ 4/2555  วาระที่ 5.1 เรื่อง (ร่าง)แผนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี  งบประมาณ 2556  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.3.3  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี     2555 ครั้งที่ 4/2555  วาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง)แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
þ
4
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมาย   ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยมีการกำหนดตัวบ่งชี้ (KPI) และเป้าหมาย (target) เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
1.1.4.1  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2552 - 2556
1.1.4.2  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
þ
5
มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2556  ครบ 4 พันธกิจ
1.1.5.1  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ          ประจำปีงบประมาณ  2556  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.5.2  รายงานประจำปี 2556  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
þ
6
มีการติดตามผลการดำเนิน
งานตามตัวบ่งชี้ของแผน
ปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผนงาน ติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารคณะปีละ 2 ครั้ง
1.1.6.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 25/2555  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2555 ฝ่ายบริหารและการจัดการ
1.1.6.2  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 10/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 ฝ่ายนโยบายและแผน
1.1.6.3  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3/2556  วาระที่ 5.3 เรื่องรายงานสรุปผลการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ไตรมาสที่ 1-2 )
1.1.6.4  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 5.1 เรื่องรายงานสรุปผลการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556  
þ
7
มีการประเมินผลการดำเนิน
งานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556   และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะ
1.1.7.1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 5.6 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556  
1.1.7.2  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557  วาระที่ 5.9  เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556  
þ
8
มีการนำผลการพิจารณา  ข้อ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.2556 - 2560)
และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
1.1.8.1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557  วาระที่ 5.3  เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556  
1.1.8.2  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557  วาระที่ 5.5 เรื่อง
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
1.1.8.3  แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.2556 - 2560)
1.1.8.4  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการประเมินตนเอง
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: