หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ดาวน์โหลด

ลำดับ
รายการเอกสาร แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใจ
ประเภท
ดาวน์โหลด
1
(ตัวอย่าง) กำหนดการ การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพภายใน
2
(ตัวอย่าง) คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3
1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
4
2) ตารางที่ ป. 1 การประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
5
3) รายงานตารางที่ ป.2 -  ป.4
6
4) รายงานตารางที่ ป.5 การประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
7
5) จุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา
8
6) วิธีปฏิบัติที่ดี
9
ปกรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
10
ภาคผนวก
11
สารบัญ
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: