หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 3.2

ตัวบ่งชี้ 3.2                ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
 
  
คำอธิบายตัวบ่งชี้
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 
เกณฑ์มาตรฐาน
            1. คณะจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสำหรับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสำหรับระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
      - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
      - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
                  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
                  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายคุณภาพภายในคณะและระหว่างคณะ และมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
 
 
 
ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
R
1
มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่จัดโดยคณะ และกองพัฒนานักศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีแนวทางที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.2.1.1 แผนงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2555
3.2.1.2 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 25/2555  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
R
2
มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำความรู้ด้านประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดทำโครงการ ที่ระบุถึงหลักการและเหตุผล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมายโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ สถานที่ เวลาและการประเมินผล
3.2.2.1 มุมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ อาคาร 1 ชั้น 7
3.2.2.2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3.2.2.3 แผนงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2555
3.2.2.4 โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาประจำปี 2555
3.2.2.5 รายงานการวิจัย “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี”
3.2.2.6 ภาพกิจกรรมการเข้าร่วม “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี”
3.2.2.7 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3
?รายวิชา 4121901 การสัมมนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
?รายวิชา 5504902 สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
R
3
มีการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสำหรับปริญญาตรี
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มีการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมครบทุกประเภท ได้แก่
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาประจำปี 2555 และโครงการอบรมการอนุรักษ์น้ำให้เยาวชน ชุมชนพูนบำเพ็ญ
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 9 ราชภัฏ และโครงการพิกุลเกมส์
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการอบรมการอนุรักษ์น้ำให้เยาวชน ชุมชนพูนบำเพ็ญ
 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
  และจริยธรรม เช่น โครงการไหว้
ครู  โครงการฝึกอบรมการใช้
ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษา
ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการสืบสานประเพณีไทย (แห่เทียนเข้าพรรษา)
   โดยกิจกรรมทั้ง 5 ประเภท นักศึกษาได้จัดทำข้อเสนอโครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ โดยมีคำอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระสำคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วิธีการประเมินความสำเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม
3.2.3.1 โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาประจำปี 2555
3.2.3.2 รูปโครงการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 9 ราชภัฏ
3.2.3.3 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง ปี 2555
3.2.3.4 โครงการสืบสานประเพณีไทย (แห่เทียนเข้าพรรษา)
3.2.3.5 โครงการพิกุลเกมส์
3.2.3.6 โครงการอบรมการอนุรักษ์น้ำให้เยาวชน ชุมชนพูนบำเพ็ญ
3.2.3.7 โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
3.2.3.8 โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
 
R
4
มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน
สนับสนุนการสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคณะวิทยาการจัดการ และระหว่างสถาบัน คือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3.2.4.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 502/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2555
3.2.4.2 หนังสือความร่วมมือทางด้านพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคณะวิทยาการจัดการ
3.2.4.3 โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาประจำปี 2555
3.2.4.4 รูปโครงการการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 9 ราชภัฏ
3.2.4.5 หนังสือเชิญประชุมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง
          ครั้งที่ 2/2555
 
 
R
5
มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด และนักศึกษามีการทำรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ที่จัด ระบุอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการทำกิจกรรม และรายงานผลการใช้งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงกับที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้เห็นผลการดำเนินงานการทำกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี
3.2.5.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 25/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 7/2555 วาระที่ 5.1 เรื่องแผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555 (ฉบับร่าง)
3.2.5.3  โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาประจำปี 2555
3.2.5.4  รูปโครงการการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 9 ราชภัฏ
3.2.5.5  โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องปี 2555
3.2.5.6  โครงการสืบสานประเพณีไทย (แห่เทียนเข้าพรรษา)
3.2.5.7  โครงการพิกุลเกมส์
3.2.5.8  โครงการอบรมการอนุรักษ์น้ำให้  เยาวชนชุมชน พูนบำเพ็ญ
3.2.5.9 โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
3.2.5.10 โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
R
6
มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปีต่อไป
3.2.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556 วาระที่  4.1, 4.2 และ 4.3
3.2.6.2  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 5.2 การทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ปี 2555 และวาระที่ 5.3 (ร่าง) แผนพัฒนานักศึกษา ปี 2556
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
 
  
 
 
                    สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
           องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตามเกณฑ์
สกอ.
สมศ.
มหาวิทยาลัย
3.1
5.00
มีการดำเนินการ ครบทุกข้อ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
-
-
3.2
5.00
มีการดำเนินการ ครบทุกข้อ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
-
-
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  
5.00
-
-
 
 
จุดแข็ง
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและศิษย์เก่าและมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

และมีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: