หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 14

ตัวบ่งชี้ที่  14              การพัฒนาคณาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้       ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี              ใช้ปีการศึกษา
 
 
เกณฑ์การพิจารณา
 
           
กำหนดค่าน้ำหนักระดับคุณภาพอาจารย์ดังนี้
 
                           วุฒิการศึกษา
 ตำแหน่งทางวิชาการ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาจารย์
0
2
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1
3
6
รองศาสตราจารย์
3
5
8
ศาสตราจารย์
6
8
10
 
วิธีการคำนวณ
            ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คำนวณดังนี้
 
เกณฑ์การให้คะแนน
            ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
 
 
หมายเหตุ : การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
            - คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ ก.พ.
 
 
ผลการดำเนินงาน
           
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงและ
ที่ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2555 จำแนกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
 
ตำแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ผลรวมถ่วงน้ำหนักอาจารย์ประจำ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาจารย์ประจำไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
 
1
30.5
3
0
61
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-
6.5
3
-
19.5
18
 
รองศาสตราจารย์
-
-
-
-
-
-
 
ศาสตราจารย์
-
-
-
-
-
-
 
รวม
1
37
6
0
80.5
33
 
 
            ซื่งมีผลรวมถ่วงน้ำหนักอาจารย์ประจำ 105.5 คะแนน คิดเป็นค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ 113.5/44 = 2.58 คิดเป็น 2.58 คะแนน
 
รายการหลักฐาน
            14.1 รายชื่ออาจารย์จำแนกตามวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
2.51
2.27
2.27
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
2.51
2.58
2.58
บรรลุเป้าหมาย
 
 
  
สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
องค์ระกอบที่ 2 : การเรียนการสอน
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตามเกณฑ์
สกอ.
สมศ.
มหาวิทยาลัย
2.1
5.00
มีดำเนินการครบทุกข้อ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
-
-
2.2
2.80
2.27
ไม่บรรลุเป้าหมาย
2.27
-
-
2.3
2.50
1.80
ไม่บรรลุเป้าหมาย
1.80
-
-
2.4
5.00
มีดำเนินการครบทุกข้อ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
-
-
2.5
5.00
มีดำเนินการครบทุกข้อ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
-
-
2.6
5.00
มีดำเนินการครบทุกข้อ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
-
-
2.7
5.00
มีดำเนินการครบทุกข้อ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
-
-
2.8
5.00
มีดำเนินการครบทุกข้อ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
-
-
สมศ.ที่ 1
4.51
4.83
บรรลุ
เป้าหมาย
-
4.83
-
สมศ.ที่ 2
4.51
5.00
บรรลุ
เป้าหมาย
-
5.00
-
สมศ.ที่ 14
2.51
2.58
บรรลุ
เป้าหมาย
-
2.58
-
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2
4.26
4.14
-
 
จุดแข็ง
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาทั้งทางวิชาการ วิชาชีพและการวิจัยให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรเร่งให้อาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: