หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 2

 ตัวบ่งชี้ที่  2             คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

                                  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้     ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
 
          คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตาม    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ (สกอ.) ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกำหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพกำหนดเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
          กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องทำการประเมินครบทุกด้าน
 
 
 วิธีการคำนวณ
 
                                                  (ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต / จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด)
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน
            ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
 
            ข้อมูลจากการสำรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
            1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถามที่เผยแพร่โดย สมศ.
            2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
            3. ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
            4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน
 
 วิธีการคำนวณ
 
                                                  (ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต / จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด)
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน
 
            ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)     
 
ผลการดำเนินงาน
 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ในปีการศึกษา 2555 เท่ากับ 5.00
 
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
ปีการศึกษา 2555
ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
(รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปีการศึกษา 2555)
คะแนน
5.00
 
รายการหลักฐาน
 
            2.1 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปีการศึกษา 2555
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
4.51
4.42
4.42
ไม่บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
4.51
5.00
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
 
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: