หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่  1               บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ชนิดของตัวบ่งชี้       ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี             ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
           
บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้ทำงานหรือมีกิจกรรมของตนเองที่มีรายได้ประจำ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
 
การนับการมีงานทำ นับกรณีการทำงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การนับจำนวนผู้มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะ
ผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสำเร็จการศึกษาเท่านั้น
 
วิธีการคำนวณ     
                       
                                      (จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี / จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ) x 100
 
มายเหตุ :
ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน
            ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
            ข้อมูลจากการสำรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ 70) และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ำ โดยผลการสำรวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
            1. จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ
            2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
            3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ
            4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
            5. จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา
            6. จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
            7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ           
 
วิธีการคำนวณ
 
                                    ( จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี / จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ) x 100
 
 
หมายเหตุ
ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน
 
            ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน      
           
ผลการดำเนินงาน
 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการดำเนินการวิจัยเพื่อสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ซึ่งมีผลการสำรวจดังนี้
 
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
ปีการศึกษา 2555
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
คน
535
 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
คน
485
 
จำนวนบัณฑิตศึกษาต่อ
คน
1
 
จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาต่อ
คน
311
 
จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ
คน
6
 
จำนวนผู้สำเร็จที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
คน
167
 
 
จำนวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละ
96.53
           
            ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 96.53 หรือเท่ากับ 4.83 คะแนน
 
รายการหลักฐาน
1.1    รายงานการวิจัยการติดตามผลบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปีการศึกษา 2553 - 2554
 
  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
4.51
4.63
4.63
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
4.51
4.83
4.83
บรรลุเป้าหมาย
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: