หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 2.8

 ตัวบ่งชี้ 2.8               ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้      ผลผลิต
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
 
            คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีการวัดระดับความสำเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดให้กับนักศึกษา
 
เกณฑ์มาตรฐาน
            1. มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสำเร็จที่ชัดเจน
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
 
หมายเหตุ :
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม หากดำเนินการในระดับคณะต้องมีกรรมการภายนอกคณะอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายคณะ (ตั้งแต่ 3 คณะขึ้นไป)
2.หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะกรรมการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งได้กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในแผนพัฒนานักศึกษา เพื่อกำกับ ดูแล และส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
2.8.1.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
           เทคโนโลยี ที่ 25/2555  เรื่อง 
           แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
           ศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
           เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555
           ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
           ศิลปวัฒนธรรม
2.8.1.2  สรุปรายงานการประชุม
           คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
           และศิลปวัฒนธรรม
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ประจำปี 2555  ครั้งที่ 7/2555
           วาระที่ 5.1 เรื่อง แผนพัฒนา
           นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
           เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555
           (ฉบับร่าง)
2.8.1.3  แผนพัฒนานักศึกษา
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           ประจำปีการศึกษา 2555
þ
2
มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย
มีการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาตามแผนพัฒนานักศึกษา โดยนำเสนอแผนพัฒนานักศึกษาต่อผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยการทำป้ายประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ
2.8.2.1  สรุปรายงานการประชุม
           คณะกรรมการบริหาร
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ประจำปี 2555 ครั้งที่ 7/2555
           วาระที่ 5.2 เรื่อง แผนพัฒนา
           นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
           เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555
2.8.2.2  ป้ายประชาสัมพันธ์
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.8.2.3  เว็บไซต์คณะ             
           http://www.dit.dru.ac.th/home/003
þ
3
มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสำเร็จที่ชัดเจน
มีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา จำนวน 2 โครงการ  คือ  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามนโยบาย 3D ปี 2555  และโครงการคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา) โดย
ทุกโครงการมีการระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสำเร็จ
2.8.3.1  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
           ตามนโยบาย 3D ปี 2555
2.8.3.2  โครงการคุณธรรม จริยธรรม
           ในการทำงาน
           (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา)
þ
4
มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
มีการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 
ตามตัวบ่งชี้และบรรลุเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 90 ทุกโครงการ
2.8.4.1  สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม
           จริยธรรม ตามนโยบาย 3D ปี 2555
2.8.4.2  สรุปโครงการคุณธรรม จริยธรรม
           ในการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา)
þ
5
มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
มีนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
- นายภานุพงศ์ เกิดรี นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
- น.ส.กรองแก้ว เตชะวณิช นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับการยกย่องชมเชยว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในความเสียสละ มีจิตอาสา มีความประพฤติดีและ
ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 รอบ
28 กรกฎาคม 2555
2.8.5.1  สรุปรายงานการประชุม
           คณะกรรมการบริหารคณะ
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ประจำปี 2555 ครั้งที่ 9/2555
           วาระที่ 4.2  6) แจ้งผลการคัดเลือก
           ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชน
           คุณภาพแห่งปี 2012”
2.8.5.2  สำเนาเกียรติบัตร ของนายภานุพงศ์
           เกิดรี ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ
           รางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012
           จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และ
           เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2.8.5.3  สรุปรายงานการประชุม
           คณะกรรมการวิชาการ
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555
           วาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
           -แจ้งผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุน
           เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
           โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
           เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
           พระชนมพรรษา 5 รอบ
           28 กรกฎาคม 2555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: