หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 2.7

ตัวบ่งชี้ 2.7              ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ
การคิดรอบปี         ใช้ปีการศึกษา
 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
           
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมีประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัยควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นำทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนำเสนอผลงาน
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
1. มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกำหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนำผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
            5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
 
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสำหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกำหนดการศึกษาของหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการทำวิจัยเรื่องการติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2553 – 2554
ซึ่งมีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และรายงานผลวิจัยการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเพื่อประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
2.7.1.1 รายงานผลการวิจัย เรื่องการติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2553 – 2554
2.7.1.2 สรุปรายงานการประชุมคณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 4.1 ข้อ 1) รายงานการติดตามผลบัณฑิต
ปีการศึกษา 2553 - 2554
þ
2
มีการนำผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
มีการนำผลการวิจัยมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยนำผลการประเมินมอบให้แก่อาจารย์ผู้สอนเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีการนำผลการประเมินเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อนำผลมาปรับปรุงในการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4)
2.7.2.1  รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ.4) ปีการศึกษา 1/2555
2.7.2.2  รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ.4) ปีการศึกษา 2/2555
2.7.2.3 ระบบประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ 
2.7.2.4 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555
2.7.2.5 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 5.4 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
þ
3
มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
มีการสนับสนุนการจัดสื่อการเรียนการสอน ด้านบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมทั้งการจัดคอมพิวเตอร์   และเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละสาขาวิชาจัดโครงการต่างๆ เช่น โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่ายราชภัฏสู่ประชาคมอาเซียน โครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ กิจกรรมไหว้ครู โครงการปลูกฝังคุณธรรมด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา เครือข่าย 9 ราชภัฏ พัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science & Art) ครั้งที่ 2 และกิจกรรมการนำเสนอโครงงานนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.7.3.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปี
           งบประมาณ 2555
2.7.3.2 แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2556
2.7.3.3 e-Learning วิชา 4120202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
2.7.3.4  เว็บไซต์  https://sites.google.com/site/
ajsoawanee
2.7.3.5 คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
2.7.3.6 หนังสือการจัดชื้อจัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุ
 การเรียนการสอน
2.7.3.7 ภาพห้องปฏิบัติการ
 - ห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 4 และชั้น 8 และอาคาร 5 ชั้น 1
(ห้อง 511)
- ห้องปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 5 ชั้น 3
- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 1 ชั้น 9
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคาร 1 ชั้น 4
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 1ชั้น 6
- ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 1 ชั้น 3
- ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคาร 1 ชั้น 5
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคาร 1 ชั้น 6
2.7.3.8 ภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
 และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.7.3.9 สรุปโครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
2.7.3.10 สรุปโครงการกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี
  การศึกษา 2555
2.7.3.11 โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และ
  การจัดนิทรรศการของนักศึกษาสาขาวิชา
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer
  Science & Art) ครั้งที่ 2
2.7.3.12 ภาพกิจกรรมการนำเสนอโครงงาน  
  นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.7.3.13 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  “พี่สอนน้อง”
  - อบรมแกะสลักฟักทองลายสร้างสรรค์
  - อบรมการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
2.7.3.14 สรุปโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
  ระหว่างนักศึกษาวิทยาลัย Cottey,
  Nevada, USA กับนักศึกษาสาขาวิชา
  คหกรรมศาสตร์
2.7.3.15 สรุปคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ
  ราคาซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์
þ
4
มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านวิชาการ/วิชาชีพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาโดยการจัดป้ายประชาสัมพันธ์ และเอกสารประชาสัมพันธ์ให้แก่สาขาวิชาและมีการสนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในเช่น การนำเสนอผลงานทางวิชาการ   การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT Quiz  BOWL) เป็นต้น  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการที่จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.7.4.1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ 25/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2.7.4.2 ป้ายประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 1 ชั้น 7)
2.7.4.3 ป้ายประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชา
2.7.4.4 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
http://www.dru.ac.th
2.7.4.5 เว็บไซต์คณะ
http://dit.dru.ac.th/home/003
2.7.4.6 เว็บไซต์สาขาวิชา
-                     http://dit.dru.ac.th/homeecon/
-                     http://dit.dru.ac.th/home/tecno/
-        http://csnet.dru.ac.th
2.7.4.7 เฟสบุ๊คของคณะ
2.7.4.8 เฟสบุ๊คสาขาวิชา
              -              http://www.facebook.com/environment.dru
               http://www.facebook.com/food.dru
              - http://www.facebook.com/homeeconomic.dru
2.7.4.9  เอกสารประชาสัมพันธ์
2.7.4.10 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
            พ.ศ.2555
2.7.4.11 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  
            พ.ศ.2556
2.7.4.12 สรุปโครงการการนำเสนอผลงาน
            Dhonburi Science & Tech research
            #4
2.7.4.13 สรุปโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
            และการจัดนิทรรศการของนักศึกษา
            สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
            (Computer Science & Art) ครั้งที่ 2
2.7.4.14 ประกาศนียบัตร การเข้าร่วม การแข่งขัน
            การตอบปัญหาทางวิชาการด้าน
            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
            แห่งประเทศไทย (FoSTAT Quiz 
            BOWL)
2.7.4.15 รายงานสรุปการเข้าร่วมการประชุม
            วิชาการ/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
2.7.4.16 สรุปโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
2.7.4.17 เอกสารการสรุปผลการไปราชการ
            เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์
            จุดพลังนักคหกรรมศาสตร์ สร้างงานให้
            เป็นเลิศ”
2.7.4.18 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
            1901/2555 เรื่อง การพานักศึกษาไป
            นอกสถานศึกษา
þ
5
มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จัดโดยสาขาวิชาคณะและมหาวิทยาลัย
มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในโครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 และกิจกรรมไหว้ครู รวมทั้งคณะมี สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา เช่น โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
2.7.5.1  สรุปโครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
2.7.5.2  โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
2.7.5.3  สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรมตามนโยบาย 3D
2.7.5.4  สรุปโครงการคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา)
2.7.5.5  สรุปผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาบุคลิกภาพ
 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: