หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 2.6

ตัวบ่งชี้ 2.6                ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
           
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล มหาวิทยาลัย หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คำนึงถึง
ความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ จัดทำโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
 
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาการและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทำวิจัย
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา   ต้องไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
 
หมายเหตุ:
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของคณะที่ได้พัฒนาขึ้น และนำไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
3. กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
มีการดำเนินการ
7 ข้อ
 
ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทุกหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนมีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาหลักสูตร และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชา และมีการประเมินผลความสำเร็จเพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2.6.1.1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 25/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน
2.6.1.2 คู่มือระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
2.6.1.3 มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  หน้า 11 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2.6.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.6.1.5หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
          -สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์?สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.6.1.6 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 – มคอ.4) ของสาขาวิชา ปีการศึกษา 1/2555
2.6.1.7 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 – มคอ.4) ของสาขาวิชา ปีการศึกษา 2/2555
þ
2
ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของ
รายวิชาการและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มีการกำหนดให้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนมีการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา
2.6.2.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 – มคอ.4) ของสาขาวิชา ปีการศึกษา 1/2555
2.6.2.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 – มคอ.4) ของสาขาวิชา ปีการศึกษา 2/2555
 
þ
3
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน หรือจากการทำวิจัย
มีการจัดรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทำโครงงาน/วิจัย/ปัญหาพิเศษ/สารนิพนธ์ทุกหลักสูตร
2.6.3.1 สรุปผลโครงการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและการจัดนิทรรศการ Computer Science & Art ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 18 กันยายน 2555
2.6.3.2 สรุปโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการอบรม PLC กับบริษัท OMRON ประเทศไทย
2.6.3.3คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
          1514/2555 เรื่อง การพานักศึกษาไป
         นอกสถานศึกษา
2.6.3.4 สรุปโครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด วันที่ 11 มีนาคม 2556
2.6.3.5 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 – มคอ.4) ของสาขาวิชา ปีการศึกษา 1/2555
2.6.3.6 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 – มคอ.4) ของสาขาวิชา ปีการศึกษา 2/2555
þ
4
มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการนำความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย โดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา มีการนำนักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน และมีการส่งนักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
2.6.4.1 สรุปคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.6.4.2 สรุปคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.6.4.3 สรุปหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน
           - หนังสือราชการศธ 0563.04/191, ศธ 0563.04/193
2.6.4.4  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
          1514/2555 เรื่อง การพานักศึกษาไป
         นอกสถานศึกษา
2.6.4.5  สรุปผลโครงการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและการจัดนิทรรศการ Computer Science & Art ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 18 กันยายน 2555
2.6.4.6  สรุปโครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด วันที่ 11 มีนาคม 2556
2.6.4.7  สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.6.4.8 สรุปโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการอบรม PLC กับบริษัท OMRON ประเทศไทย
2.6.4.9  หนังสือราชการ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร  ศธ 0563.04/115
2.6.4.10 หนังสือส่งตัวนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชา
þ
5
มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยการนำผลการวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอน
2.6.5.1 งานวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศ
การจัดการองค์ความรู้
- รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 4120202 วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล
2.6.5.2 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัด สมุทรปราการ
-รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 5074404 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
2.6.5.3 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดลูกจาก
-รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 4514906 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
2.6.5.4งานวิจัยเรื่องการจัดการความรู้เพื่อ
          เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองสำโรง
          กรณีศึกษาตลาดน้ำบางพลี
          จ.สมุทรปราการ และงานวิจัยเรื่องการ
          จัดการปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมของ
          ชุมชนต้นแบบ ต.บางพลี
          จ.สมุทรปราการ
- รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 วิชา 4063203 ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม
- รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 วิชา 4064403 การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.6.5.5งานวิจัยเรื่องการสร้างและออกแบบชุด
          การสอนรายวิชาเครื่องกลไกไฟฟ้า
- รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 วิชา 5572306 มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
          -รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3  
          วิชา 5574903 โครงงานพิเศษ
          เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.6.5.6 ใบให้คะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
แบบเก่า-ใหม่
2.6.5.7 เอกสารการสอบหัวข้อโครงงาน
(ใบเซ็นชื่อเข้าสอบ ผลสอบ)
          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
R
6
มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ทุกรายวิชา
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของแต่ละรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2555 และ 2/2555 มากกว่า 4.03
2.6.6.1 ระบบประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์  https://it.dru.c.th/assess
2.6.6.2 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
2.6.6.3 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.5 – มคอ.6) ของสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555
 
R
7
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
กำหนดให้อาจารย์มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกหลักสูตร โดยการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
2.6.7.1 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5 – มคอ. 6)
ภาคการศึกษาที่ 1/2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.6.7.2 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5 – มคอ. 6)
ภาคการศึกษาที่ 2/2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินงานครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: