หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 2.5

ตัวบ่งชี้ 2.5              ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้     ปัจจัยนำเข้า
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการ
สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในคณะ หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกกำลังกาย บริการอนามัย การจัดจำหน่วยอาหาร เป็นต้น
 
เกณฑ์มาตรฐาน      
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย
4. มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและห้องออกกำลังกาย
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
 
            หมายเหตุ:
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย
2. การคิดจำนวน FTES ให้นำจำนวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
มีการดำเนินการ
7 ข้อ
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ของคณะ จำนวน 268 เครื่อง และได้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 504 เครื่อง  และค่า FTES ของคณะ ปีการศึกษา 2555 เท่ากับ  2833.84 คิดเป็น 3.67 FTES ต่อเครื่อง
 
2.5.1.1 รายงาน FTES ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555
2.5.1.2 ภาพห้องสารนิเทศ/ห้องสืบค้น/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ห้องสารนิเทศเพื่อการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 1ชั้น 7
- แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 8
-          แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 1 ชั้น 8
-          แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคาร 1 ชั้น 4
-          แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 1 ชั้น 9
- แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 5 ชั้น 3
2.5.1.3 ภาพห้องบริการอินเทอร์เน็ต ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1.4 ภาพ
- ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
þ
2
มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
มีบริการห้องสมุดสารนิเทศเพื่อการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนมีแหล่งค้นคว้า รวบรวมหนังสือ/ตำรา/เอกสารสำหรับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการอบรมการสืบค้นข้อมูลห้องสมุด นอกจากนี้คณะได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาในการใช้ห้องสมุดออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
2.5.2.1 ภาพห้องสารนิเทศ/แหล่งค้นคว้า
- ห้องสารนิเทศเพื่อการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 1 ชั้น 7
- แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 8
- แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 1 ชั้น 8
- แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคาร 1 ชั้น 4
- แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 1 ชั้น 9
- แหล่งค้นคว้าของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร 5 ชั้น 3
2.5.2.2 ภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.3 หน้าเว็บไซต์เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   (ผศ. ดร. ฐัศแก้ว  ศรีสด)
   (อ. โอภาส แก้วต่าย)
2.5.2.4 หน้าเว็บไซต์สาขาวิชา
2.5.2.5 หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
þ
3
มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระบบไร้สาย
มีการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาในด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษา เช่น มีเครื่องปรับอากาศ  โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง และวิดีทัศน์และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 
2.5.3.1 ภาพห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
- ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 4 และชั้น 8 และอาคาร 5 ชั้น 1 (ห้อง 511)
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร อาคาร 1 ชั้น 4
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 5 ชั้น 3
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 1 ชั้น 6
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9
ห้อง 194
- ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 1 ชั้น 3
- ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคาร 1 ชั้น 5
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคาร 1 ชั้น 6
- ห้องปฏิบัติการ Power Electronics, Electrical Machine 197 Microprosesser 193, Instrument 195
2.5.3.2 ภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
þ
4
มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และออกกำลังกาย
คณะใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนและประมวลผลการเรียนของนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีห้องพยาบาลห้องอาหาร โรงอาหาร ห้อง
ฟิตเนส ห้องลีลาศ และสถานที่นั่งพักผ่อน
2.5.4.1 เว็บไซต์ http://reg.dru.ac.th
2.5.4.2 ภาพ
- ห้องพยาบาล
- โรงอาหาร อาคาร 1, อาคาร 2
- ห้องอาหารธนบุรีเลาจท์ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- ห้องฟิตเนส อาคาร 1 ชั้น 15
- ห้องลีลาศ อาคาร 1 ชั้น 15
- สถานที่นั่งพักผ่อน อาคาร 1 ชั้น 15
þ
5
มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกับมหาวิทยาลัยในเรื่องประปาไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย
การจัดการขยะ นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องวงจรปิด และพนักงานรักษาความปลอดภัยของอาคารดูแลบริเวณโดยรอบ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.5.5.1 ภาพถ่ายพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารต่างๆ
2.5.5.2 ภาพถ่ายพนักงานทำความสะอาดประจำอาคารต่างๆ
2.5.5.3 ภาพอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ
2.5.5.4 ภาพถ่ายระบบกล้องวงจรปิด
R
6
มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5
ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.00)
2.5.6.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2555
2.5.6.2 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 4.6 เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555
R
7
มีการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2555 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
2.5.7.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2556  ระเบียบวาระที่ 5.3  เรื่อง แผนปรับปรุงการให้บริการตาม
          ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปีการศึกษา 2556
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: