หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 2.4

 ตัวบ่งชี้ 2. 4             ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
 
            การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. มีสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
           
หมายเหตุ:
            หลักฐานสำหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสำรวจความ
พึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกำลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทำงานได้ดีขึ้น
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ
มีการดำเนินการ
7 ข้อ
 
 
 
ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน การวัดผล มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน
2.4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากร
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ปี 2552 – 2556
2.4.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ปี 2552 – 2556
2.4.1.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
        ที่ 726/2555 เรื่องให้บุคลากร
        ไปราชการ โครงการประชุม   
        เชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์รายงาน
        การประเมินตนเอง การทบทวน
        และปรับปรุงแผนงาน
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
        มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
        ณ พินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน
        รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
þ
2
มีการบริหาร การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 
มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน โดยมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการกำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนอย่างโปร่งใส มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบชัดเจน และมีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม เช่น ศึกษาดูงาน  การทำผลงานทางวิชาการ และการลาศึกษาต่อ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร
 
2.4.2.1 แผนพัฒนาบุคลากร
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ปี 2552 – 2556
2.4.2.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
          ที่ 425/2556 เรื่องให้บุคลากรไป
          ราชการ โครงการบูรณาการวิจัยจาก
           ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม
          ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          จ. เชียงราย
2.4.2.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1384/2555 ให้บุคลากรไปราชการ เพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา Andriod Mobile Application ขั้นพื้นฐาน มีอาจารย์เข้าอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.4.2.4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ 1693/2555 เรื่องให้บุคลากรไปราชการที่สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
           เรื่อง สอนนักศึกษาด้วยลีลาแบบนักแสดง วันที่ 10 ก.ย.2555
2.4.2.5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
            ที่ 1768/2555 เรื่อง ให้บุคลากร
            ไปราชการ ในงานสัมมนาระดับ นานาชาติเรื่อง “An Appropriate System for High Quality and Safe-Seafood Production in the Asia and Pacific Region”
2.4.2.6  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1407/2555  เรื่อง การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
            ณ บริษัทอุตสาหกรรมแก้วไทย
2.4.2.7  โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18-19 มกราคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์
           จ. กาญจนบุรี
2.4.2.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม AUTO CAD
2.4.2.9  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2.4.2.10 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
2.4.2.11 โครงการอบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาบัณฑิตของอาจารย์ใหม่” (รุ่นที่ 1 ช่วงที่ 2) ณ ห้องประชุมศรีเจริญอาคาร 3 ชั้น 5
2.4.2.12 ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.4.2.13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
           สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3/2554
2.4.2.14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2556
2.4.2.15 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4.2.16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
           สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2555
           ลงวันที่ 17 กันยายน 2555
2.4.2.17 รายงานประจำปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4.2.18 รายงานผลการประเมินผล ปฏิบัติงานของบุคลากร
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            ปีการศึกษา 2555
2.4.2.19 คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
2.4.2.20  บันทึกข้อความ ที่ กพร. 1886 เรื่องการอบรมหลักสูตร
“การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาบัณฑิตของอาจารย์ใหม่”
2.4.2.21 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ/ ภาระงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.4.2.22 บันทึกข้อความ ที่ กพร. 1010 เรื่องกำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ที่เข้าปฏิบัติงาน และโครงการสัมมนาเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2.23 แบบการประเมินผลปฏิบัติงาน
            ของบุคลากร
 
 
þ
3
มีสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  สร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี และมีสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างขวัญและกำลังใจ นอกจากนี้บุคลากรของคณะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำกับอาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่  
2.4.3.1 ห้องออกกำลังกายอาคาร 1 ชั้น 15
2.4.3.2 เอกสารขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน
2.4.3.3 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
          เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ที่ 24/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยง
?อาจารย์ศศิอาภา บุญคง
?อาจารย์กิติยา โต๊ะทอง
?อาจารย์วรวิทย์  ลีลาวรรณ
?อาจารย์ณภัทรกฤต จันทวงศ์
2.4.3.4 โล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยรางวัล     
?ผศ. สุวรรณี สิมะกรพินธ์
?ผศ.ดร.กานดา ไทพานิชย์
?อ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว
?ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด
?อ.ธิติมา เกตุแก้ว
?อ.ประสิทธิ ภูสมมา
?อ.ศศิอาภา บุญคง
2.4.3.5 สำเนาเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบให้บุคลากรสายสอนดีเด่น ประจำปี 2555
- อ.ดร.กิตติ  กอบัวแก้ว
- อ.ข่ายทอง  ชุนหสุวรรณ
- อ.เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ
- นางสาวมยุริน     ขันทอง
- นางสาวพรทิพย์   คงประพันธ์
þ
4
มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
มีระบบการติดตามให้คณาจารย์นำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอนและวัดผลการเรียนการเรียนรู้ของนักศึกษา และมีระบบติดตามบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับความรู้จากการอบรมมาพัฒนาการปฏิบัติงาน
2.4.4.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 5.4 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
2.4.4.2  แบบประเมินที่นำมาใช้ในการประเมินผลการสอน  ติดตามตรวจสอบโดยระบบประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ เว็บไซต์ http://it.dru.ac.th/assess/
2.4.4.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555
2.4.4.4 เอกสารการสรุปผลการไปราชการ เข้าร่วมกิจกรรม อูมามิแคมป์ (Umami Camp) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
- อ.ศศิอาภา บุญคง
- อ.บุษกร  สุทธิประภา
2.4.4.5  เอกสารการสรุปผลการไปราชการ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์จุดพลังนัก คหกรรมศาสตร์ สร้างงานให้เป็นเลิศ
- อ.ไกรรัช เทศมี
2.4.4.6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1768/2555 เรื่อง ให้บุคลากรไปราชการ ในงานสัมมนาระดับนานาชาติเรื่อง “An Appropriate System for High Quality and Safe-Seafood Production in the Asia and pacific Region”
- อ.จันวิภา  ภุมรินทร์
- นางสาวพรทิพย์  คงประพันธ์
þ
5
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
มีการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
2.4.5.1 จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เว็บไซต์  http://www.dru.ac.th
2.4.5.2 คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์และ
           บุคลากรสายสนับสนุน
2.4.5.3  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 12/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4.5.4  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ที่ 1578/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจรรยาบรรณ
2.4.5.5 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 8/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตามนโยบาย 3D ปี 2555
R
6
มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ เทคนิคการสอน การวัดผล และการปฏิบัติงาน
2.4.6.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปี 2555
2.4.6.2 แบบประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ประจำปี 2555
2.4.6.3 แบบประเมินตนเองของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปี 2555
2.4.6.4 รายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนการพัฒนาการบริหารและการจัดการ ประจำปี 2555
2.4.6.5 รายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2555
R
7
มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนและปรับปรุงการบริหาร เพื่อพัฒนาตามความต้องการของบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน
 
2.4.7.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
            ที่  726/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการ
            พนักงานราชการ พนักงาน
            มหาวิทยาลัย อาจารย์อัตราจ้าง
            และเจ้าหน้าที่ ไปราชการเพื่อ
            ทบทวนและปรับปรุงแผนงานของ
            คณะ ณ พินนาเคิล จอมเทียน
            รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดชลบุรี
2.4.7.2 แบบสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4.7.3 แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2556-2560
2.4.7.4 แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีพ.ศ. 2556
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินงานครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินงานครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: