หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 2.3

ตัวบ่งชี้ 2.3                 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้       ปัจจัยนำเข้า
การคิดรอบปี             ใช้ปีการศึกษา
 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของคณะ
 
เกณฑ์การประเมิน
 
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  เป็นตัวบ่งชี้ชนิด ปัจจัยนำเข้า เกณฑ์การประเมิน : คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์เฉพาะสถาบัน  กลุ่ม ข และ ค2
 
            1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
 
หรือ
 
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
 
สูตรการคำนวณ
 
1) คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  =  (จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ x 100) / จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
 
2) แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
 
คะแนนที่ได้  =  (ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  x 5) /  ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหรดให้คะแนนเต็ม 5
 
 หรือ
 
            1) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา =
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
           
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

 ผลการดำเนินงาน
            ปีการศึกษา 2555 (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนุบรี มีอาจารย์ประจำมีตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
 
คณะ
อาจารย์ประจำ
ไม่มีตำแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34.5
9.5
-
-
รวม
34.5
9.5
-
-
 
            จากตารางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ประจำทั้งหมดจำนวน 44 คน และมีอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 9.5 คน คิดเป็นร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ  ซึ่งคะแนนที่ได้เท่ากับ
 
รายการหลักฐาน
2.3.1 รายชื่อคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
2.20
1.90
1.90
ไม่บรรลุเป้าหมาย
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
2.50
1.80
1.80
ไม่บรรลุเป้าหมาย

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: