หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 2.2

ตัวบ่งชี้ 2.2               อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้     ปัจจัยนำเข้า
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
 
            การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคคลที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของคณะ
 
เกณฑ์การประเมิน
 
อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  เป็นตัวบ่งชี้ชนิด ปัจจัยนำเข้า เกณฑ์การประเมิน : คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
 
1.       ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
 
หรือ
 
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
 
 
 
 
สูตรการคำนวณ
 
            1) คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    =   
 
 
2) แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
 

 

                       คะแนนที่ได้ =                             
 
หรือ      
 
1) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
 
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
 
 
 
                              ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
 
 
 
หมายเหตุ:
            1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
            3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย
 
 
  
ตารางสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด
ดังตารางต่อไปนี้
 
วุฒิการศึกษา
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ปริญญาเอก
6
13.64
ปริญญาโท
37
84.09
ปริญญาตรี
1
2.27
รวม
44
100.00
 
 
 
 
 ผลการดำเนินงาน
 
            ปีการศึกษา 2555 (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีอาจารย์ประจำมีคุณวุฒิทางการศึกษา ดังนี้
 
คณะ/หน่วยงาน
วุฒิการศึกษา
อาจารย์ประจำทั้งหมด
คิดเป็นสัดส่วน
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
37
6
44
2.27
รวม
1
37
6
44
2.27
 
            จากตารางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ประจำทั้งหมดจำนวน 44 คน และมีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ  
ซึ่งคะแนนที่ได้เท่ากับ
 
รายการหลักฐาน
 
2.2.1 รายชื่อคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
2.70
2.40
2.40
ไม่บรรลุเป้าหมาย
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
2.80
2.27
2.27
ไม่บรรลุเป้าหมาย
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: