หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 2.1

 ตัวบ่งชี้ 2.1            ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี          ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
           
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของคณะ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
            1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดำเนินการตามระบบที่กำหนด
            2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
            3. ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กำหนดในภาคผนวก ก) สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หลักสูตรเก่าต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548)
            4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร
            5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
 
หมายเหตุ
            1. การนับจำนวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับจำนวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ และนับ
ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
            2. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการ ที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
 
ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดำเนิน
การตามระบบที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยยึดแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  และมีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 5หลักสูตรมีจำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางที่กำหนดไว้
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ขึ้นใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา รวมถึงมีการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปัจจุบันหลักสูตรทั้งหมดอยู่ในระหว่างการนำเสนอ สกอ.
2.1.1.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปี
           งบประมาณ 2555
2.1.1.2 กำหนดการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.1.1.4 คู่มือการเปิด-ปิดหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงตามแนวปฏิบัติที่กำหนด
2.1.1.5 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 25/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1.1.6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
          ที่ 712/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
          วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
          คหกรรมศาสตร์
2.1.1.7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
          ที่ 736/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
          วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.1.1.8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
          ที่ 635/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
 
2.1.1.9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
          ที่ 666/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
          วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          การอาหาร
2.1.1.10 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
          ที่ 898/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
          วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.1.11 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
            ที่ 650/2554 เรื่อง แต่งตั้ง  
            คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
            วิทยาศาสตรบัณฑิต 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ?การจัดการอุตสาหกรรม 
 ?เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      (ต่อเนื่อง)
            ?เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.1.1.12 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
            ที่ 2277/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
            คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร    
            ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
            คหกรรมศาสตร์ศึกษา
2.1.1.13 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
            ที่ 1075/2554 เรื่อง แต่งตั้ง
            คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
            ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
            สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1.1.14 ตารางสรุปผลการดำเนินงาน
            พัฒนาหลักสูตรของคณะต่างๆ
            ปีการศึกษา 2554 – 2556         
þ
2
มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
มีนโยบายและแผนงานในการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินการขอปิดหลักสูตรตามแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.1.2.1 แนวปฏิบัติในการขอปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.1.2.2 คู่มือระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (หน้า 15)
 
 
 
þ
3
หลักสูตรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กำหนดในภาคผนวก ก) สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หลักสูตรเก่าต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548) คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม“ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”
 
ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดำเนินงานหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 จำนวน 6 หลักสูตร และมีการดำเนินงานหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จำนวน  5 หลักสูตร รวมถึง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อบริหารและจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่กำหนดไว้
2.1.3.1 หลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 จำนวน 6 หลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
?สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
?สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
?สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
?สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.1.3.2 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จำนวน 5 หลักสูตร
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
?สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
?สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
2.1.3.3 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 25/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1.3.4 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 25.1/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.1.3.5 มคอ.3 – มคอ.4  ของรายวิชาประจำปีการศึกษา 2555
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
2.1.3.6 มคอ.5 – มคอ.6 ของรายวิชาประจำปีการศึกษา 2555
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1.3.7 สมอ.07 ประจำปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
þ
4
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจำหลักสูตรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ให้การดำเนินงานหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
2.1.4.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปี
           งบประมาณ 2555
2.1.4.2 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 25/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1.4.3 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 25.1/2555  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
          วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
2.1.4.4 รายงานข้อมูลหลักสูตรและการจัด
          การศึกษา รายภาคการศึกษา
          ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555
          และ 2/2555 (สมอ.07) จำนวน 6
          หลักสูตร
? สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
?สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
?สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
? สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.1.4.5 รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร
           วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
           ปรับปรุง พ.ศ. 2554 และพ.ศ.
           2555 ประจำปีการศึกษา 2555
           (มคอ.7) จำนวน 5 หลักสูตร
                ? สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
           ?สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
           ?สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
           ?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
               สิ่งแวดล้อม
          ?สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
þ
5
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ และทุกหลักสูตร
มีการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานหลักสูตรตามรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร เช่น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2555 ที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับทรัพยากร คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนมีสภาพ
ไม่เหมาะกับการจัดการเรียน
การสอน
2.1.5.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปี
           งบประมาณ 2555
2.1.5.2 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่  2/2556
?ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2555
? ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง การพิจารณาจัดทำคำขอครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 – 2558
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินงานครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: