หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ 7: การบริหารและการจัดการ
 
หลักการ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจำคณะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของคณะให้มีประสิทธิภาพ คณะจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
            1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            4.มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
            5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
            6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009 – 2010
            7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
            8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 25551
            9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544
 
การคิดรอบปี        ใช้ปีการศึกษาทุกตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบที่ 7
 
ตัวบ่งชี้ (สกอ.) จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
            7.1 ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ
            7.2 การพัฒนาคณะสู่สถาบันเรียนรู้
            7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
            7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
 
ตัวบ่งชี้ (สมศ.) จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
            12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ
            13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ
 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: