หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของคณะ

ตัวบ่งชี้ที่  17           ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้       ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
            เอกลักษณ์ หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้น และจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็น เป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
            1. มีการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
            2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนด อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
            3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
            4. ผลการดำเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
            5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กำหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน
 
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
 
            1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกำหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
            3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่กำหนด หรือผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ได้รับการยอมรับ
            4. หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
 
หมายเหตุ            1. เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือนหรือแตกต่างหรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็ได้
                        ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
                        2. คณะจะดำเนินการแยกหรือดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้
3. กรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดำเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
 
การคิดคะแนน
            1. กรณีที่คณะกำหนดเอกลักษณ์เหมือนกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย
            2. กรณีที่คณะกำหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/มหาวิทยาลัย โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแผนพัฒนาคณะ (มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2556)แผนพัฒนาคณะประจำปีการศึกษา 2555และแผนปฏิบัติการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ มีการกำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการจัดทำแผนความเป็นเลิศสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
แผนบริการวิชาชีพ
17.1.1       แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี พ.ศ. 2552 – 2556
17.1.2    แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปีการศึกษา 2555
17.1.3    สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2554 วาระพิเศษ
ครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 5.2
เรื่อง แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
17.1.4    แผนกลยุทธ์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17.1.5    แผนปฏิบัติการ ประจำปี
            งบประมาณ  2555
17.1.6    สรุปรายงานการประชุม
            คณะกรรมประจำคณะ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 5.4 (ร่าง)
            แผนปฏิบัติการ ประจำปี
            งบประมาณ 2556
17.1.7    แผนปฏิบัติการประจำปี
            งบประมาณ 2556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
þ
2
มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนด อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
17.2.1   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี พ.ศ. 2552 – 2556
17.2.2       แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17.2.3   สรุปโครงการการประชุม
เชิงปฏิบัติการการทำแผนงาน
การวิพากษ์งาน และการประเมินผลงานของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ พินนาเคิล จอมเทียน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี
17.2.4   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17.2.5   รายงานวิจัยเรื่องการติดตาม
           ผลบัณฑิตปีการศึกษา 2553 –
            2554
17.2.6    สรุปรายงานการประชุม
            คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
            ด้านประเมินนโยบายแผนงาน
            และโครงการ คณะวิทยาศาสตร์
            และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2554
            วาระที่ 5.1 แผนปฏิบัติการ
            ประจำปี 2555
17.2.7    สรุปรายงานการประชุม
            คณะกรรมการบริหารคณะ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555
            วาระที่ 5.1 การจัดสรร
            งบประมาณแผ่นดินและงบบำรุง
            การศึกษาปี 2555
17.2.8  สรุปรายงานการประชุม
            คณะกรรมการประจำคณะ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            ประจำปี 2555 ครั้งที่2/2555
            วาระที่ 5.7 แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
17.2.9   แผนปฏิบัติการ ประจำปี
            งบประมาณ   2555
17.2.10    แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ   2556
17.2.11 สรุปโครงการประจำปี
งบประมาณ 2555
17.2.12  สรุปโครงการประจำปี
            งบประมาณ 2556      
þ
3
ผลการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มีการประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคณะจากผู้เรียนและบุคลากรของคณะ
โดยการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของคณะอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) และจากแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.00)
17.3.1   ผลการประเมินความ
           พึงพอใจต่อการให้บริการ 
           ของสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
           และเทคโนโลยีประจำปี
            2555
17.3.2    ผลการประเมินความพึง
           พอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
           การให้บริการของคณะ
           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ประจำปี 2555
17.3.3   รายงานวิจัยเรื่องการติดตาม
            ผลบัณฑิตปีการศึกษา
            2553 – 2554
þ
4
ผลการดำเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
มีผลการดำเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสังคม ดังนี้
- นักศึกษาและบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่พึงพอใจคณะ และผู้ใช้บัณฑิต
- นักศึกษาและบัณฑิตมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้คณะมีการบริการวิชาการวิชาชีพและศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้สามารถนำไปสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน
17.4.1   รายงานวิจัยเรื่องการติดตาม
            ผลบัณฑิตปีการศึกษา
            2553 – 2554
17.4.2    สรุปโครงการบริการวิชาการ
            และศิลปวัฒนธรรม
            ประจำปีการศึกษา 2555
17.4.3    สรุปโครงการประจำปี
             งบประมาณ  2555
 
 
þ
5
ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กำหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
มีบุคลากรที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังนี้ 
- นางสาวกรองแก้ว เตชะวณิช นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับทุนการศึกษาจากสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
สยามมกุฎราชกุมาร
- นายสายัณห์ ยะโส นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
17.5.1    สรุปรายงานการประชุม
             คณะกรรมการวิชาการ
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
             ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555
             วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
17.5.2    ประกาศสำนักงาน
            คณะกรรมการการอุดมศึกษา
            เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ
            รางวัลชมเชย สำนักงาน
            คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
 
 
สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดำเนินการ
 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตามเกณฑ์
สกอ.
สมศ.
มหาวิทยาลัย
1.1
5.00
มีการดำเนินงาน
ครบทุกข้อ
บรรลุ
เป้าหมาย
5.00
-
-
สมศ. ที่16.1
5.00
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
บรรลุ
เป้าหมาย
-
5.00
-
สมศ.ที่ 16.2
4.51
5.00
บรรลุ
เป้าหมาย
-
5.00
-
สมศ.ที่ 17
5.00
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
บรรลุ
เป้าหมาย
-
5.00
-
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
5.00
5.00
-
 
จุดแข็ง
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการกำหนดเป้าหมายและตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรพัฒนากลยุทธ์ วิธีการที่ชัดเจนที่สามารถสร้างบัณฑิตให้เกิดอัตลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการพัฒนาและบูรณาการจุดเน้นและจุดเด่นของคณะ 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: