หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 ตัวบ่งชี้ที่ 16.2          ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ชนิดของตัวบ่งชี้       ผลผลิต / ผลลัพธ์

การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา

วิธีการคำนวณ

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

 

เกณฑ์การให้คะแนน

 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

 

            ข้อมูลจากการสำรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกสาขาวิชา อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

            1. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งแผนผลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ

            2. แผนพัฒนาคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ

            3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ

            4.ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ

 

หมายเหตุ “1 สถาบัน 1 อัตลักษณ์ ” โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดย

               1. คณะและมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

               2. คณะจะดำเนินการแยกหรือดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้

               3. กรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานได้ไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการดำเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย

 

การคิดคะแนน

            1. กรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย

            2. กรณีที่คณะดำเนินการแยกกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

 

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2555

รวม

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

คน

 

-

-

 

2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน

คน

200

-

-

 

3. ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตในแต่ละระดับ

คะแนน

 

-

-

 

4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

ค่าเฉลี่ย

5.000

-

-

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

           

            ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงาน ก.พ.ร. พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 5.000

 

รายการหลักฐาน

16.2.1 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงาน ก.พ.ร.

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

4.00

4.07

4.07

บรรลุเป้าหมาย

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

4.51

5.00

5.00

บรรลุเป้าหมาย

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: