หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการ QA

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสวคนธ์       แดงสอาด                                     ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนทรัพย์             มิตรสัมพันธ์                                 ประธาน

อาจารย์ดวงดี                                วิเชียรโหตุ                                    รองประธาน

อาจารย์วรรณพร                            จิตรสังวรณ์                                  รองประธาน

อาจารย์ศศิอาภา                            บุญคง                                        รองประธาน

อาจารย์ ดร. กิตติ                           กอบัวแก้ว                                    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตรัตน์           ทิพย์ผ่อง                                     กรรมการ

อาจารย์ธิติมา                                เกตุแก้ว                                       กรรมการ

อาจารย์ข่ายทอง                            ชุนหสุวรรณ                                  กรรมการ

อาจารย์ประสิทธิ์                            ภูสมมา                                       กรรมการ

อาจารย์เอกรินทร์                           ตั้งนิธิบุญ                                     กรรมการ

อาจารย์กิติยา                                โต๊ะทอง                                      กรรมการ

อาจารย์บุษกร                               สุทธิประภา                                  กรรมการ

อาจารย์ณัฐคมณ์                            ไพศาลวัสยศ                                กรรมการ

อาจารย์สถาพร                              จำรัสเลิศลักษณ์                             กรรมการ

อาจารย์เสาวนีย์                             ปรัชญาเกรียงไกร                           กรรมการ

อาจารย์สุชาติ                                หัตถ์สุวรรณ                                  กรรมการ

อาจารย์ประยุทธ                            นิสภกุล                                       กรรมการ

อาจารย์วงจันทร์                            นุ่นคง                                         กรรมกรร

อาจารย์สุปราณี                             ห้อมา                                         กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์โสภิตา                              พรหมเกษ                                    กรรมการและเลขานุการ

นางวราภรณ์                                 เหมวิเชียร                                    ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววรรณวิสาข์                         สุกปลั่ง                                       ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวมยุริน                               ขันทอง                                       ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววันดี                                 ศรีสำอางค์                                   ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวปราณี                               แซ่เจ็ง                                        ผู้ช่วยเลขานุการ

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: