หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

 
องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 
หลักการ
            ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
            1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
            2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565) สำนักงานคณะกรรมการ   การอุดมศึกษา
            3.  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
            4.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
            5.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            6.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education)  (TQF: HEd.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            8.  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            9.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
 
การคิดรอบปี        ใช้ปีการศึกษา ในองค์ประกอบที่ 9
 
ตัวบ่งชี้  จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
            9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 
ตัวบ่งชี้ (สมศ.) จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ

 

            15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: