หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
 
หลักการ
            การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจำนวนนักศึกษาค่าใช้จ่ายที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้สำหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จำแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดำเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้องใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
            1.  แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            2.  แผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            4.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
            5.  มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงบประมาณ
            6.  รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
 
การคิดรอบปี        ใช้ปีงบประมาณ ในองค์ประกอบที่ 8  

 

ตัวบ่งชี้  จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: