หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
 
หลักการ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจำคณะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
            1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            4.  มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
            5.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
            6.  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009 – 2010
            7.  เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
            8.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 25551
            9.  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544
 
การคิดรอบปี        ใช้ปีการศึกษาทุกตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบที่ 7
 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
            7.1  ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            7.2  การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สถาบันเรียนรู้
            7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
            7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง
 
ตัวบ่งชี้ (สมศ.) จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
            12  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ
            13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: