หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม
 
 
 
หลักการ
            การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดว่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
            1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            4.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
การคิดรอบปี        ใช้ปีการศึกษาทุกตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบที่ 5
 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
            5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
            5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มรธ. จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
            5.2.1  ระดับความสำเร็จในการบริการวิชาการแก่สังคม
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
            8  ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

 

            9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: