หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม
 
หลักการ
            การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่คณะมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดว่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของคณะ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว คณะยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
            1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
 
การคิดรอบปี        ใช้ปีการศึกษาทุกตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบที่ 5
           
ตัวบ่งชี้ สกอ. จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
            5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
            5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
            5.2.1 ระดับความสำเร็จในการบริการวิชาการแก่สังคม
            5.2.2 ระดับความสำเร็จการสืบสานโครงการพระราชดำริ
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
            8 ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
               หรือการวิจัย
            9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
            18 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
                        18.1 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
                        18.2 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: