หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย

หลักการ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ทุกคณะ/มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ/คณะมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดำเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมีแผนการวิจัย  มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ   3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
            1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            4.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
            5.  และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555- 2559) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
            6.  แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ.2541 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การคิดรอบปี       ใช้ปีการศึกษาสำหรับตัวบ่งชี้ 4.1 และ 4.2 ตัวบ่งชี้ 4.3 สำหรับจำนวนเงิน เลือกใช้ตามปีการศึกษา หรือ
                       ปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิทินนั้นๆ แต่ต้องเป็นระบบเดียวกันทุกปี สำหรับ จำนวนอาจารย์ ประจำ และนักวิจัย
                       ประจำให้นับตามปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
            4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
            4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
            4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มรธ. จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
            4.3.1  ระดับความสำเร็จในการวิจัย
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
            5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
            6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
            7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: