หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
 
 
หลักการ
            พันธกิจที่สำคัญที่สุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน    มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของ  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัจจัยนำเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ การเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (จ) อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ช) องค์ประกอบอื่นตามที่ แต่ละมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กำหนด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
            1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา
            2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2515- 2565) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            3.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
            4.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            5.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            6.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
            7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กระทรวงศึกษาธิการ
            9.  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            10.  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา
            11.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
การคิดรอบปี        ใช้ปีการศึกษาทุกตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ
            2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร
            2.2  อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
            2.3  อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
            2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
            2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
            2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
            2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
            2.8  ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มรธ. จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
            2.8.1  ระดับความสำเร็จการผลิตบัณฑิต
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
            1.  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
            2.  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
            3.  ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 

            14.  การพัฒนาคณาจารย์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: