หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

  

 
ตัวบ่งชี้ 9.1             ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้       กระบวนการ
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
            การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งคณะต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดำเนินงานของคณะให้เป็นไปตามนโยบายเป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
            การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าคณะสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
 
เกณฑ์มาตรฐาน
               1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
               2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ
               3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ
               4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
               5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
               6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
               7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ
               8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ และมีกิจกรรมร่วมกัน
               9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ
มีการดำเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ
มีการดำเนินการ
9 ข้อ
 
ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับสาขาวิชา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการกำหนดนโยบาย และแผนงานด้านการประกันคุณภาพ และมีคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2555 ของคณะเป็นแนวทางในการดำเนินการ และเผยแพร่ให้แก่บุคลากรภายในคณะได้ถือปฏิบัติตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
 
9.1.1.1 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
9.1.1.2 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 25/2555 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2555 ผ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
9.1.1.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
ที่ 2196/2555  เรื่อง แต่งตั้ง   
คณะกรรมการดำเนินงานกลาง
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปีการศึกษา 2555
9.1.1.4 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
þ
2
มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ
คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะประกอบด้วยคณบดี เป็นที่ปรึกษา  รองคณบดีเป็นประธาน  ประธานหลักสูตรและคณาจารย์เป็นคณะกรรมการ ร่วมกันกำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ  และกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1.2.1 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2555
9.1.2.2 แผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2555 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
9.1.2.3 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9.1.2.4 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี  ครั้งที่ 7/2555 วาระที่ 4.1
         4) รายงานผลการประเมินคุณภาพ
          การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2554
9.1.2.5  สรุปรายงานการประชุมของ
          คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
          ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 5.3
          การกำหนดเป้าหมายและการ
          แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับ
          การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
þ
3
มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ
มีการเพิ่มตัวบ่งชี้ของคณะตามอัตลักษณ์ของคณะ “พัฒนาตน อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ดังนี้
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.1 ระดับความสำเร็จในการวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 
การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1 ระดับ
ความสำเร็จในการบริการวิชาการแก่สังคม  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.2  ระดับ
ความสำเร็จในการสืบสานโครงการพระราชดำริ
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ระดับ
ความสำเร็จในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
9.1.3.1 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2555
9.1.3.2 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9.1.3.3 รายงานการประเมินตนเอง (SAR13)
         ? ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.1 ระดับความสำเร็จในการวิจัย
?ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1 ระดับความสำเร็จในการบริการวิชาการแก่สังคม
?ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.2 ระดับความสำเร็จในการสืบสานโครงการพระราชดำริ
         ?ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ระดับ 
          ความสำเร็จในการทำนุบำรุง
          ศิลปะและวัฒนธรรม
 
þ
4
มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
มีการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการควบคุมติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านประกันคุณภาพ  และรายงานผลการตรวจประเมินตนเอง รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานของคณะแก่มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ CHE QA Online  โดยนำผลการตรวจประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ  เพื่อนำมาพิจารณา ในการพัฒนางานตามภารกิจ  โดยดำเนินงานทุกตัวชี้วัด  ให้พัฒนาจากเดิม  เป็นแผนการประกันคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป
9.1.4.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR 12)
9.1.4.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2554
9.1.4.3 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 25/2555 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2555 ผ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
9.1.4.4 สรุปรายงานการประชุมของ
          คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
          ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 5.3
          การกำหนดเป้าหมายและการ
          แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับ
          การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.1.4.5 รายงานการประเมินตนเอง (SAR 13) ระดับสาขาวิชา
9.1.4.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา  2555
9.1.4.7 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี  2555
9.1.4.7 รายงานข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CHE QA Online
þ
5
มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ มาปรับปรุงและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ในปีถัดไป
9.1.5.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี  ครั้งที่ 7/2555 วาระที่ 4.1 4) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2554
9.1.5.2  สรุปรายงานการประชุม 
           คณะกรรมการประกันคุณภาพ
          การศึกษา ครั้งที่  4/2555 วาระที่ 4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9.1.5.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
          การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
           เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2554
9.1.5.4 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่  2/2555 วาระที่ 4.1 3) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR12)
9.1.5.5 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
9.1.5.6 แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2555 
9.1.5.7 แผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2555
þ
6
มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการนำเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ  ซึ่งประกอบด้วย  รายงานการประเมินตนเอง  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน   การประกันคุณภาพการศึกษา  ปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับคณะ  และกำหนดผู้ดูแลและรับผิดชอบตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
9.1.6.1  หน้าเว็บไซต์ https://dit.dru.ac.th/home/003
9.1.6.2  การรับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  หนังสือเวียน  หนังสือราชการจากคณะฯ ของบุคลากรในคณะฯ
9.1.6.3  แบบฟอร์มเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน เมนูย่อย download
þ
7
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ
มีการแต่งตั้งบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ นำผลการประเมินการเรียนการสอน และการให้บริการของคณะโดยนักศึกษาและผู้รับบริการมาใช้เป็นข้อเสนอแนะ และข้อมูลในการปรับปรุงด้านการเรียนการสอนและงานบริการ  ตลอดจนนำรายงานผลการติดตามบัณฑิตมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เช่น ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และส่วนของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ความรู้ความสามารถพื้นฐาน และคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของบัณฑิต
9.1.7.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
           เทคโนโลยี ที่ 25/2555 เรื่อง
           แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
           ศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และ
           เทคโนโลยี
9.1.7.2  ภาพการให้สัมภาษณ์การตรวจ
          ประเมินประกันคุณภาพ ปี 2554
          ของนักศึกษา และศิษย์เก่า
9.1.7.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา ปี 2554
9.1.7.4  รายงานการติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี   2553-2554
9.1.7.5  สรุปรายงานการประชุม
           คณะกรรมการคณาจารย์         
 ครั้งที่ 1/2556  วาระ  4.1 1) เรื่อง รายงานผลการติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา  2553-2554
þ
8
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ และมีกิจกรรมร่วมกัน
มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย  ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1.8.1 การเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนาของคณาจารย์ และนักศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9.1.8.2  บันทึกข้อตกลงในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย
9.1.8.3  โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา 2555
9.1.8.4 หนังสือความร่วมมือทางด้านการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ 
þ
9
มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์
มีการวิจัย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการวิจัยเรื่องการวิจัยแบบ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และจัดทำรายงานตลอดจนมีการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9.1.9.1 รายงานวิจัย  เรื่อง การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9.1.9.2 หนังสือขอบคุณ
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ตัวบ่งชี้ที่  15            ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุได้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน” ทั้งนี้ สถานศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกำหนด โดยจะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนนำเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  โดยไม่ต้องทำการประเมินใหม่
 
เกณฑ์การให้คะแนน
            ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
            คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยต้นสังกัด
 
หมายเหตุ :
            กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่กำหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน
ผลการดำเนินงาน
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดทำรายงานประเมินตนเอง SAR 13  ปีการศึกษา 2555 ตามตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   จำนวน 23 ตัวบ่งชี้     ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.  ทั้ง 9 องค์ประกอบ เท่ากับ 4.66
 
รายการหลักฐาน
 15.1  รายงานการประเมินตนเอง SAR13  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
4.51
การประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด
4.54
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
4.51
4.66
4.66
บรรลุเป้าหมาย
 
สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา :
องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตามเกณฑ์
สกอ.
สมศ.
มหาวิทยาลัย
9.1
5.00
มีการดำเนินการ ครบทุกข้อ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
-
-
สมศ.ที่ 15
4.51
4.66
บรรลุเป้าหมาย
-
4.66
-
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9
 5.00
4.66
-
 
จุดแข็ง
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไก ในการพัฒนาคุณภาพ  ทั้งในระดับคณะและสาขาวิชา 
 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: